Składanie dokumentów

Komunikaty o wynikach kwalifikacji zostaną ogłoszone i przesłane na indywidualne konta kandydatów (IKR) w terminach:

 • na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie (nie dotyczy kierunku Architecture):
  • pierwsza tura: w dniu 11 lipca 2022 r. do godz. 23:00, przekazanie  dokumentów od 12 lipca do 15 lipca do godz. 15:00,
  • druga tura: w dniu 18 lipca 2022 r. do godz. 23:00, przekazanie  dokumentów od 19 lipca do 21 lipca do godz. 15:00,
  • trzecia tura (jeśli zostanie ogłoszona): w dniu 22 lipca 2022 r. do godz. 23:00, przekazanie dostarczanie dokumentów od 25 lipca do 26 lipca do godz. 15:00.
 • na kierunki studiów prowadzonych w PW Filia w Płocku:
  • pierwsza tura: w dniu 18 lipca 2022 r. do godz. 23:00, przekazanie  dokumentów od 19 lipca do 21 lipca do godz. 15:00,
  • druga tura: w dniu 22 lipca 2022 r. do godz. 23:00, przekazanie  dokumentów od 25 lipca do 26 lipca do godz. 15:00.

Kandydaci, którzy do 6 lipca 2022 r.  nie otrzymali jeszcze świadectw/dyplomów (dotyczy głównie matury IB/EB), mogą w ich miejsce przedstawić kserokopię zaświadczenia o zdaniu egzaminu zawierającą oceny. W takim przypadku kandydat będzie immatrykulowany i otrzyma zaświadczenie o wpisie na listę studentów dopiero po przedstawieniu oryginału właściwego dokumentu na wydziale.

Kserokopie przedstawionych dokumentów zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych, za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu. Kserokopie można wykonać w miejscu przyjmowania dokumentów, ale zaleca się wcześniejsze przygotowanie dokumentów.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę. Odpowiedni formularz upoważnienia dostępny jest poniżej.

UWAGA: Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia i kandydat zostaje wpisany na listę studentów. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów i terminy podejmowania następnych decyzji w kolejnych turach kwalifikacji oraz bezpieczeństwo danych osobowych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, ponosi kandydat.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Wszyscy kandydaci na te studia anglojęzyczne, na których obowiązuje częściowa odpłatność,  otrzymują do podpisania, podczas składania dokumentów, formularz oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na danych studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne i kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów przed jego rozpoczęciem.

Dokumenty przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 w dziekanatach odpowiednich wydziałów lub salach wyznaczonych przez dziekanaty. Miejsca te zostaną podane kandydatom wraz informacją o zakwalifikowaniu, na stronie internetowej dla kandydatów.

 

Kandydaci z polskim świadectwem

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zostaną zaproszeni do terminowego złożenia następujących  dokumentów.

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
 • certyfikat znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku polskim, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy Pjo=100 pkt.); lista uznawanych certyfikatów znajduje się tutaj,
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania  takiego dokumentu.

Uwaga: kandydaci, którym w procesie rekrutacji uwzględniono współczynniki za ukończenie szkoły średniej w klasie dwujęzycznej (współczynniki za język obcy) zobowiązani są do przedstawienia świadectwa ukończenia szkoły.

  
Kandydaci z zagranicznym świadectwem (innym niż dyplom IB/EB)

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji, innym niż IB lub EB,  zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:            

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • tłumaczenie na język polski świadectwa jeśli wydane jest w języku innym niż angielski,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • apostille lub legalizacja świadectwa (w zależności w jakim kraju świadectwo zostało wydane),
 • dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tej informacji zaznaczonej  na świadectwie),
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.
 • dokument nostryfikacyjny (jeśli wymagany).

Dokument nostryfikacyjny zagranicznego świadectwa, jeśli jest wymagany, powinien zostać dostarczony do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej w terminie składania dokumentów. W szczególnych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może wyrazić zgodę na dostarczenie tego dokumentu w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed terminem rozpoczęcia studiów. W takim przypadku kandydat zostanie wpisany na listę studentów dopiero po przedstawieniu tego dokumentu.

Schemat postępowania ze świadectwem uzyskanym poza polskim systemem edukacji w celu uzyskania jego akceptacji w procesie rekrutacji znajduje się tutaj.

 
Kandydaci z dyplomem IB/EB

Zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci, którzy posiadają dyplom IB lub EB dostarczają:

 • dyplom lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu wraz z jego wynikami (zaświadczenie dotyczy kandydatów zdających maturę w roku aplikowania na studia, dyplom w takim przypadku można dostarczyć w terminie późniejszym – jednak nie później niż przed podjęciem studiów, wtedy też kandydat zostanie wpisany na listę studentów i otrzyma stosowny dokument),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

 

Składanie orzeczeń lekarskich

Wszyscy kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia, są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów. Badania lekarskie muszą być wykonane wyłącznie przez upoważnionego lekarza medycyny pracy. Skierowanie należy pobrać z Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego (IKR) - zakładka Do pobrania - po zatwierdzeniu list przyjętych. Badania ze skierowaniem, wykonane w odpowiednich przychodniach w ramach przyznanych tym przychodniom limitów, są bezpłatne.  Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów należy złożyć w dziekanacie właściwego wydziału przed rozpoczęciem zajęć. Zaleca się jak najwcześniejsze wykonanie badań ze względu na możliwość wyczerpania, ustalonego przez władze samorządowe, limitu bezpłatnych przyjęć w poszczególnych przychodniach. Uczelnia nie ma wpływu na wyznaczone limity, a koszt badań wykonanych poza przyznanym limitem ponosi kandydat. Szczegóły związane z badaniami wraz z ewentualnymi uaktualnieniami przedstawione są na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (http://mwomp.pl/).

 

 

Miejsce składania dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w roku 2022/2023. Dokumenty dostarcza się w godz. 9.00 - 15.00*.

 

Wydział Adres
Administracji i Nauk Społecznych pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny
kandydaci z nazwiskami od A-Ł, pok. 207 (II piętro)
kandydaci z nazwiskami od M-Ż, pok. 223 (II piętro)
Architektury ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
pok. 20
Chemiczny ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
hol Gmachu Chemii, przy pokoju numer 100 (dziekanat studencki)
Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
zgodnie z informacją
Elektryczny pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pok. 130 i 133 - zgodnie z informacją
Fizyki ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Fizyki, pok. 130
Geodezji i Kartografii pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pok. 127 (dziekanat)
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
sala nr 136 (I piętro)
Inżynierii Chemicznej i Procesowej ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa
sala 191A (I piętro)
Inżynierii Lądowej Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
hol gmachu
Inżynierii Materiałowej ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
pok. 204
Mechaniczny Technologiczny ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
sala 122 i 127 (I piętro)
Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Matematyki, hol główny, parter
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
Gmach Lotniczy, pok. 126 (I piętro)
Mechatroniki ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
pok. 119 (Sala Rady Wydziału)
Samochodów i Maszyn Roboczych ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
Biuro Obsługi Studiów, pok. 0.6
Transportu ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Nowej Kreślarni, sala 51
Zarządzania ul. Ludwika Narbutta 85, Warszawa
sala 3
PW Filia w Płocku
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, Gmach Główny, sala 18
godziny dostarczania dokumentów:
10.00-15.00 w dniu 19 i 21 lipca
12.00-18.00 w dniu 20 lipca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, Gmach Główny, sala 18
10.00-15.00 w dniu 19 i 21 lipca
12.00-18.00 w dniu 20 lipca

*Godziny dostarczania dokumentów w Filii PW w Płocku mogą być inne.

Formularz upoważnienia nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Upoważnienie 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 153,50 kB)

Zgoda rodziców na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 123,49 kB)