Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunków z Wydziału Architektury

O zakwalifikowaniu na studia decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów kwalifikacyjnych PK.

Punkty kwalifikacyjne oblicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego/dojrzałości, chyba że kandydat posiada uprawnienia do przyznawania punktów preferencyjnych.

Przy aplikowaniu na niektóre kierunki studiów (po spełnieniu wymaganych formalności) może zostać uwzględniona średnia ocen z dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.  

W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki/oceny z następujących przedmiotów:

 • matematyka,
 • przedmiot do wyboru,
 • język obcy.

Jeżeli wynik/ocena dotyczy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym a nie rozszerzonym, to do obliczenia punktów kwalifikacyjnych wynik ten jest mnożony przez 0,5.

Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanych w formularzu zgłoszeniowym kierunku studiów będzie ustalona zgodnie z formułą:

 

PK = Pmat × Wmat + Pwyb ×W + Pjo × Wjo

 

w której:
Pmat  – punkty z matematyki,
Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika,
Pjo – punkty z języka obcego,
Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki,
W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika; na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika,
Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

 

Przy różnych zdawanych przedmiotach do wyboru, przy obliczeniach uwzględnia się przedmiot, który da najwyższą wartość PK.

W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 225 punktów kwalifikacyjnych PK.

 

Jak policzyć punkty kwalifikacyjne?
Spróbujmy to przedstawić na przykładowych wynikach maturalnych dla kierunków informatycznych.

 • Uwzględnij część pisemną egzaminu maturalnego
matematyka na poziomie rozszerzonym 98% pkt.
fizyka na poziomie rozszerzonym 83% pkt.
język angielski na poziomie podstawowym 96% pkt.
 • Pomnóż wyniki maturalne zgodnie z poziomem zdawania:

poziom rozszerzony x 1
poziom podstawowy x 0,5

matematyka 98 × 1 = 98
fizyka 85 × 1 = 85
język angielski 96 × 0,5 = 48
 • Podstaw do wzoru uzyskane punkty P i odpowiednie współczynniki wagowe*
PK = Pmat × Wmat + Pwyb ×W + Pjo × Wjo
PK = 98 × 1 + 85 × 1 + 48 × 0,25 = 195

*współczynniki wagowe dla kierunków informatycznych: matematyka 1, fizyka 1, język obcy 0,25

 

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych na kierunkach z Wydziału Architektury

Dla kandydatów na studia na kierunku Architektura, prowadzonych w języku polskim, przeprowadzona będzie odrębna rekrutacja. Są to jednolite studia magisterskie.

Na studia zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 30% możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji przeprowadzonego w trybie zdalnym oraz przesłanej przez kandydata dokumentacji graficznej, prezentującej jego zainteresowania, oraz największą łączną sumę punktów z:

 • sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianego w skali od 0 do 130 punktów, oraz z dokumentacji graficznej, prezentującej zainteresowania kandydata, ocenianych w skali od 0 do 70 punktów, których celem jest zbadanie percepcji przestrzeni u kandydatów, ich inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej,
 • czterech przedmiotów maturalnych:
  • matematyki
  • języka obcego
  • przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka)
  • przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski)

Brak oceny maturalnej z przedmiotu do wyboru z danej grupy powoduje wpisanie oceny za ten przedmiot równej zero. Nie uniemożliwia to jednak przeprowadzenia procesu kwalifikacji.

Liczba punktów kwalifikacyjnych PK będzie, zgodnie z powyższym, ustalona według formuły:

 

PK = Psp + Pdg + Pmat × 0,75 + Pjo x 0,25 + Pwyb1 × 0,5 + Pwyb2 × 0,5

 

w której:
Psp – punkty ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji,
Pdg – punkty za dokumentację graficzną,
Pmat – punkty z matematyki,
Pjo – punkty z języka obcego,
Pwyb1 – punkty z przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej,
Pwyb2 – punkty z przedmiotu do wyboru z grupy drugiej.

 

Przy różnych zdawanych przedmiotach do wyboru, przy obliczeniach uwzględnia się przedmiot, który da najwyższą wartość PK. Jeżeli wynik/ocena dotyczy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym a nie rozszerzonym, to do obliczenia punktów kwalifikacyjnych wynik ten jest mnożony przez 0,5. 
W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 400 punktów kwalifikacyjnych PK.

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz regulaminu sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji oraz dokumentacji graficznej na kierunek Architektura znajduje się na stronie internetowej Wydziału Architektury.

*

Na studia na kierunku Architecture (prowadzone w języku angielskim), zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali największą łączną sumę punktów z:

 • wstępnej kwalifikacji polegającej na ocenie wykonania zadania na podany temat oraz
 • wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

Są to studia pierwszego stopnia.

Więcej informacji na temat rekrutacji na kierunek Architecture znajduje się na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Zasady ustalania punktów kwalifikacyjnych 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 242,78 kB)

Przedmioty i współczynniki wagowe 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 369,93 kB)

Kierunki studiowania oraz uznawane dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 245,45 kB)

Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 155,22 kB)