Kandydaci z obcą maturą

O zakwalifikowaniu na studia decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów kwalifikacyjnych PK.

W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki/oceny z następujących przedmiotów:

 • matematyka,
 • przedmiot do wyboru,
 • język obcy.

Zasady przyjęć na kierunki z Wydziału Architektury różnią się od procedury kwalifikacyjnej obowiązującej na pozostałych kierunkach studiów.

Zasady przeliczania punktów kwalifikacyjnych znajdują się w zakładce Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji przedstawiony został w zakładce Terminarz.

Kandydaci z zagranicznym świadectwem zobowiązani są do dostarczenia swoich wyników ze świadectwa poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) w celu naliczenia punktów kwalifikacyjnych. Nie ma możliwości samodzielnego uzupełnienia wyników z zagranicznego świadectwa w formularzu zgłoszeniowym.

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

 • posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (spis honorowanych certyfikatów znajduje się poniżej), lub
 • posiadają maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub
 • posiadają maturę IB/EB, lub
 • zdawali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym lub w klasie dwujęzycznej, lub
 • uzyskali wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

Do dnia 6 lipca 2022 r. należy załączyć poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) skan:

 • certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2, którego posiadanie zostało zadeklarowane w trakcie rejestracji,
 • matury IB/EB,
 • innego świadectwa wydanego poza polskim systemem edukacji lub zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami.

UWAGA: Niedostarczenie skanów dokumentów, w podanych wyżej terminach, spowoduje nieuznanie ich w procesie kwalifikacji i nienaliczenie odpowiednich punktów kwalifikacyjnych.

Jeżeli kandydat zarejestrował się zarówno na studia w Warszawie jak i w Płocku to musi dostarczyć wyżej wymienione dokumenty z przez każdy z założonych mu IKR.

W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia, oryginały wymienionych dokumentów należy przedstawić wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami na wydziale zakwalifikowania zgodnie z wymaganym terminem. 

Komunikaty o wynikach kwalifikacji w rekrutacji letniej 2022/2023 zostaną ogłoszone i przesłane na indywidualne konta kandydatów (IKR) w terminach:

 • na kierunki studiów prowadzone w Warszawie:
  • pierwsza tura: w dniu 11 lipca 2022 r. do godz. 23:00, przekazanie oryginałów wymaganych dokumentów od 12 do 15 lipca do godz. 15:00,
  • druga tura: w dniu 18 lipca 2022 r. do godz. 23:00, przekazanie oryginałów wymaganych dokumentów od 19 do 21 lipca do godz. 15:00,
  • trzecia tura (jeśli zostanie ogłoszona): w dniu 22 lipca 2022 r. do godz. 23:00, przekazanie oryginałów wymaganych dokumentów od 25 do 26 lipca do godz. 15:00.
 • na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku:
  • pierwsza tura: w dniu 18 lipca 2022 r. do godz. 23:00, przekazanie oryginałów wymaganych dokumentów od 19 do 21 lipca do godz. 15:00,
  • druga tura: w dniu 22 lipca 2022 r. do godz. 23:00, przekazanie oryginałów wymaganych dokumentów od 25 do 26 lipca do godz. 15:00.

Kandydaci wpisani warunkowo na listę studentów w wyniku uwzględnienia w procesie kwalifikacyjnym świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji, innym niż IB lub EB, zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:           

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu),
 • tłumaczenie na język polski świadectwa jeśli wydane jest w języku innym niż angielski,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • apostille lub legalizacja świadectwa (w zależności w jakim kraju świadectwo zostało wydane),
 • dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tej informacji zaznaczonej na świadectwie),
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.
 • dokument nostryfikacyjny (jeśli wymagany).

Dokument nostryfikacyjny zagranicznego świadectwa, jeśli jest wymagany, powinien zostać dostarczony do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej w terminie składania dokumentów. W szczególnych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może wyrazić zgodę na dostarczenie tego dokumentu w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed terminem rozpoczęcia studiów. W takim przypadku kandydat zostanie wpisany na listę studentów dopiero po przedstawieniu tego dokumentu.

Poniżej znajduje się schemat postępowania ze świadectwem uzyskanym poza polskim systemem edukacji w celu uzyskania jego akceptacji w procesie rekrutacji.

 

Kandydaci wpisani warunkowo na listę studentów w wyniku uwzględnienia w procesie kwalifikacyjnym świadectwa/dyplomu IB lub EB, zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • dyplom lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu wraz z jego wynikami (zaświadczenie dotyczy kandydatów zdających maturę w roku aplikowania na studia, dyplom w takim przypadku można dostarczyć w terminie późniejszym – jednak nie później niż przed podjęciem studiów),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem. 

Dokumenty zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych, za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu.
Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz upoważnienia oraz wykaz miejsc składania wymaganych dokumentów zostanie opublikowany.  

Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia i kandydat zostaje wpisany na listę studentów. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów i terminy podejmowania następnych decyzji w kolejnych turach kwalifikacji oraz bezpieczeństwo danych osobowych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, ponosi kandydat.

UWAGA: Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Wszyscy kandydaci na te studia anglojęzyczne, na których obowiązuje częściowa odpłatność, otrzymują do podpisania, podczas składania dokumentów, formularz oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na danych studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne i kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów przed jego rozpoczęciem.

O przyjęcie na studia w PW, na opisywanych tutaj zasadach, mogą ubiegać się tylko obywatele polscy. 
Cudzoziemcy w sprawie rekrutacji powinni kontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233).

Schemat postępowania z zagranicznym świadectwem 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 392,22 kB)

Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 164,51 kB)