FAQ czyli często zadawane pytania

Rejestracja

W jaki sposób należy wybrać programy studiów w formularzu rejestracyjnym?
Kandydat w formularzu zgłoszeniowym (na kierunki z wyjątkiem kierunków z Wydziału Architektury) wybiera jeden kierunek podstawowy. Może również podać dodatkowo do 4 opcjonalnych programów, których studiowaniem byłby zainteresowany w przypadku braku możliwości przyjęcia na program podstawowy. Odbywa się to w ramach jednej rejestracji i jednej opłaty rekrutacyjnej. Kierunki opcjonalne muszą być uszeregowane według preferencji kandydata - od najwyższej do najniższej (na pierwszym miejscu preferencja najwyższa itd.). Wybór i kolejność zadeklarowanych programów mogą być zmieniane do momentu zamknięcia zapisów. Po tym terminie żadne wnioski o zmianę wyboru lub kolejności preferencji nie będą uwzględniane. Kolejność kierunków należy deklarować bardzo rozważnie, wykorzystując wszystkie dostępne źródła informacji. Po ewentualnym zakwalifikowaniu do przyjęcia na określony kierunek nie będzie możliwości przeniesienia na kierunek o zadeklarowanym niższym priorytecie.
Dla kandydatów na kierunki z Wydziału Architektury organizowane są konkursy z odrębnymi zapisami - przeznaczonymi wyłącznie dla aplikujących na kierunek Architektura lub Architecture.

Czy można w trakcie trwania rejestracji zmienić wybrane kierunki studiów?
Tak, oprócz rekrutacji na kierunek Architektura lub Architecture.
Nie pamiętam numeru kandydata. W jaki sposób ponownie mogę go uzyskać?
Nie pamiętam hasła do Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego (IKR). W jaki sposób je odzyskam?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
Oplata rekrutacyjna na kierunek Architektura lub Architecture wynosi 150 zł. Na pozostałe kierunki studiów opłata ta wynosi 85 zł. 

Na jaki numer konta bankowego należy wnieść opłatę rekrutacyjną?
W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?
Opłata rekrutacyjna powinna być dokonana do ostatniego dnia trwania zapisów. Terminowe jej uregulowanie jest zasadniczym warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie?
Jaki typ zdjęcia jest wymagany?
Kandydat musi posiadać swoją aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej).
Wymagana jest forma papierowa i forma elektroniczna fotografii. 
Zdjęcie elektroniczne należy wgrać do formularza rejestracyjnego do ostatniego dnia trwania zapisów, a zdjęcie w formie papierowej dostarczyć wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w odpowiednim terminie. Plik ze zdjęciem w formie elektronicznej powinien być w formacie JPG o objętości, która nie przekracza 250kB. Zdjęcie cyfrowe powinno mieć rozmiary nie mniejsze niż 300x375 pikseli. Musi być kolorowe i spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego.

Do kiedy muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym? 
Cyfrowy zapis zdjęcia powinien być wgrany do końca trwania zapisów internetowych. Załączona fotografia powinna być taka sama jak ta, w formie papierowej, dostarczana w późniejszym terminie wraz z wymaganymi dokumentami. 

Punkty kwalifikacyjne

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?
W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę następujące trzy przedmioty zdawane na maturze: matematyka, język obcy i przedmiot do wyboru (uzależniony od wybranego kierunku studiów). Wyniki maturalne przeliczane są na punkty kwalifikacyjne.
Kandydatom na kierunek Architektura punkty kwalifikacyjne zostaną natomiast naliczone z czterech przedmiotów maturalnych: matematyka, język obcy, przedmiot do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) i przedmiot do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski) oraz ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji przeprowadzonego w trybie zdalnym i przesłanej przez kandydata dokumentacji graficznej.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?
Jeżeli zdawałeś maturę przed rokiem 2006 to skonsultuj się z Biurem ds. Przyjęć na Studia (rekrutacja.bps@pw.edu.pl, tel. 22 234 74 12). 
Wyniki matur zdawanych w latach 2006-2022 zostaną pobrane automatycznie z Krajowego Rejestru Matur. Zaleca się jednak samodzielne ich wpisanie do IKR do ostatniego dnia trwania zapisów.
Uwaga: kandydaci posiadający zagraniczne świadectwo (w tym dyplom IB/EB) lub tzw. starą maturę nie mają możliwości samodzielnego uzupełnienia swoich wyników w formularzu zgłoszeniowym. W celu uzupełnienia tych wyników należy załączyć skan świadectwa poprzez IKR w obowiązującym terminie. 

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?
Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?
Uzyskana olimpiada może być uznana tylko raz, w roku zdawania matury.
Laureaci i finaliści zobowiązani są do załączenia poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) skanu zaświadczenia o uznawanej olimpiadzie w wymaganym terminie. Informację o posiadaniu uprawnień należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym. 

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający określone kwalifikacje zawodowe na poziomie technika przy aplikowaniu na wyznaczone kierunki studiów?
Posiadacze uznawanych dyplomów, którzy aplikują na odpowiednie kierunki studiów i chcieliby uwzględnić średnią arytmetyczną z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika (w miejsce mniej korzystnego wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru), zobowiązani są do wprowadzenia poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) wyników z dyplomu i załączenia również przez IKR skanu tego dyplomu w obowiązującym terminie.
Czy jest wymagane poświadczenie znajomości języka angielskiego?

 • posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, lub
 • posiadają maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub
 • posiadają maturę IB/EB, lub
 • zdawali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym lub w klasie dwujęzycznej, lub
 • uzyskali wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

 Skan certyfikatu należy załączyć poprzez IKR w obowiązującym terminie.

Kwalifikacja na studia

W jaki sposób kandydaci informowani są o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia? 
Kandydaci otrzymują odpowiedni komunikat na Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR). Zachęcamy do zapoznania się z terminarzem rekrutacji.

Składanie dokumentów

Kiedy należy dostarczyć wymagane dokumenty?
Dokumenty należy dostarczyć po otrzymaniu na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) komunikatu o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania w ściśle określonym terminie. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia dostarczają zgodnie z terminarzem następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt),
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego (dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu).

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR. 
Dokumenty zostaną poświadczone przez Komisję Rekrutacyjną. 
Informacje na temat dokumentacji dla kandydatów ze świadectwem uzyskanym poza polskim systemem oświaty przedstawione są w zakładce Kandydaci z obcą maturą.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę? 
Tak. Kandydat musi upoważnić daną osobę do dostarczenia dokumentów poprzez wypełnienie pełnomocnictwa, które znajduje się na stronie internetowej PW.

Orzeczenie lekarskie

Czy zaświadczenie lekarskie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym?
Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego. 
Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Badania lekarskie muszą być wykonane przez dowolnego lekarza medycyny pracy. Skierowanie należy pobrać z Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego (IKR) - zakładka Do pobrania - po zatwierdzeniu list przyjętych.
Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy złożyć w dziekanacie właściwego wydziału przed rozpoczęciem zajęć.