Zasady przyjęć na studia

 

 

 

 

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów stacjonarnych Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Zostać zakwalifikowanym do podjęcia studiów w wyniku poddania się konkursowej procedurze kwalifikacyjnej.
 3. Po zakwalifikowaniu, przedstawić w wyznaczonym terminie, oryginały wymaganych dokumentów i potwierdzić treść zgłaszanego elektronicznie podania o przyjęcie na studia (ważne -> zobacz)
 4. Złożyć ślubowanie studenckie.

 

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2024/2025, zorganizowane będą cztery konkursy z odrębnymi zapisami:

 • konkurs na studia na kierunku Architektura – jednolite studia magisterskie w języku polskim,
 • konkurs na studia na kierunku Architecture – studia w języku angielskim,
 • konkurs wspólny na studia na pozostałych kierunkach  prowadzonych w Warszawie,
 • konkurs wspólny na studia na kierunkach prowadzonych w PW Filii w Płocku.

Można ubiegać się o miejsce na studiach w ramach każdego z tych konkursów. W każdym konkursie można zarejestrować się tylko jeden raz.
W przypadku kilku rejestracji, rozpatrywane będzie tylko to zgłoszenie na które opłata rejestracyjna wpłynęła najwcześniej.

W procedurze kwalifikacji na studia stacjonarne kandydaci uzyskują określoną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, która stanowi kryterium przy podejmowaniu przez poszczególne komisje decyzji o zakwalifikowaniu na studia. 

Poza normalną procedurą kwalifikacyjną, na studia mogą zostać przyjęci laureaci i finaliści niektórych olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz osoby, które uzyskały potwierdzenie efektów uczenia się
Możliwość przyjęcia poza normalną procedurą kwalifikacyjną nie dotyczy studiów na Wydziale Architektury.

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

 • posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lista uznawanych certyfikatów znajduje się w załączonym poniżej pliku), lub
 • posiadają maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub
 • posiadają maturę IB/EB, lub
 • zdawali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, lub
 • uzyskali wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

Kandydaci z zagranicznym świadectwem

Kandydaci z zagranicznym świadectwem zobowiązani są do dostarczenia w terminie trwania zapisów swoich ostatecznych wyników ze świadectwa w celu naliczenia punktów kwalifikacyjnych. Skan świadectwa i ewentualnie pozostałe wymagane dokumenty należy załączyć poprzez konto rejestracyjne w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Nie ma możliwości samodzielnego uzupełnienia wyników z zagranicznego świadectwa w formularzu zgłoszeniowym.
Niedostarczenie skanów dokumentów z wynikami w terminie trwania zapisów spowoduje nieuznanie wyników w procesie kwalifikacji i nienaliczenie odpowiednich punktów kwalifikacyjnych.
Poniżej znajduje się schemat postępowania ze świadectwem uzyskanym poza polskim systemem edukacji w celu uzyskania jego akceptacji w procesie rekrutacji. Spis wymaganych dokumentów znajduje się tutaj.

UWAGA: Zgodnie z Uchwałą nr 393/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. kandydat na studia, który jest studentem lub absolwentem tego samego wydziału, kierunku, stopnia i profilu studiów Politechniki Warszawskiej, które wskazał w podaniu o przyjęcie na studia, nie może zostać przyjęty na te studia.

Zasady i organizacja przyjęć na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie 2024/2025

Pobierz plik (pdf, 959,54 kB)

Przedmioty i współczynniki wagowe 2024/2025

Pobierz plik (pdf, 290,23 kB)

Zasady ustalania punktów kwalifikacyjnych 2024/2025

Pobierz plik (pdf, 241,70 kB)

Kierunki studiowania oraz uznawane dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika 2024/2025

Pobierz plik (pdf, 237,16 kB)

Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego uznawane w procedurze kwalifikacyjnej na studia prowadzone w języku angielskim 2024/2025

Pobierz plik (pdf, 147,84 kB)

Uczestnicy olimpiad, konkursów i turniejów 2024/2025

Pobierz plik (pdf, 201,32 kB)

Postępowanie ze świadectwem maturalnym/dyplomem uzyskanym poza polskim systemem oświaty 2024/2025

Pobierz plik (pdf, 392,21 kB)