Składanie dokumentów po zakwalifikowaniu

 

Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 zostaną uaktualnione wkrótce.

 

 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 2023/2024

Komunikaty o wynikach kwalifikacji zostaną ogłoszone i przesłane na indywidualne konta kandydatów (IRK) w terminach:

 • na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie :
  • 1. Tura w dniu 18 lipca 2023 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 19 lipca do 24 lipca (nie dotyczy kierunku Architecture),
  • 2. Tura w dniu 1 września 2023 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 4 do 6 września.
 • na kierunki studiów prowadzonych w PW Filia w Płocku:
  • 1. Tura w dniu 18 lipca 2023 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 19 lipca do 24 lipca,
  • 2. Tura w dniu 15 września 2023 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 18 do 19 września.

Kandydaci, którzy do 10 lipca 2023 r. nie otrzymali jeszcze świadectw/dyplomów (dotyczy głównie matury IB/EB), mogą w ich miejsce przedstawić kserokopię zaświadczenia o zdaniu egzaminu zawierającą oceny. W takim przypadku kandydat będzie immatrykulowany i otrzyma zaświadczenie o wpisie na listę studentów dopiero po przedstawieniu oryginału właściwego dokumentu na wydziale.

Kserokopie przedstawionych dokumentów zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych, za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu. Kserokopie można wykonać w miejscu przyjmowania dokumentów, ale zaleca się wcześniejsze przygotowanie dokumentów.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IRK.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę. Odpowiedni formularz upoważnienia dostępny jest poniżej.

UWAGA: Po złożeniu kompletu dokumentów kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów oraz bezpieczeństwo danych osobowych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, ponosi kandydat.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany.

Wszyscy kandydaci na te studia anglojęzyczne, na których obowiązuje częściowa odpłatność, otrzymują do podpisania, podczas składania dokumentów, formularz oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na danych studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne i kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów przed jego rozpoczęciem.

Dokumenty są przyjmowane w dziekanatach odpowiednich wydziałów lub salach wyznaczonych przez dziekanaty. Szczegółowe informacje o salach zostaną podane kandydatom wraz informacją o zakwalifikowaniu, na stronie internetowej dla kandydatów. 

W celu usprawnienia obsługi kandydatów i uniknięcia oczekiwania przez kandydatów na przyjęcie dokumentów wydziały mogą określić szczegółowe godziny (w dniach od 19 do 24 lipca) obsługiwania kandydatów w zależności od kierunku studiów.   

 

Kandydaci z polskim świadectwem

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zostaną zaproszeni do terminowego złożenia następujących  dokumentów.

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
 • certyfikat znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku polskim, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy Pjo=100 pkt.),
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.

Uwaga: kandydaci, którym w procesie rekrutacji uwzględniono ukończenie szkoły średniej w klasie dwujęzycznej (warunek aplikowania na studia anglojęzyczne) są zobowiązani do przedstawienia świadectwa ukończenia szkoły.

  

Kandydaci z zagranicznym świadectwem (innym niż dyplom IB/EB)

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji, innym niż IB lub EB, zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:            

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • tłumaczenie na język polski świadectwa jeśli wydane jest w języku innym niż angielski,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • apostille lub legalizacja świadectwa (w zależności w jakim kraju świadectwo zostało wydane),
 • dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tej informacji zaznaczonej  na świadectwie),
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.
 • dokument nostryfikacyjny (jeśli wymagany).

Dokument nostryfikacyjny zagranicznego świadectwa, jeśli jest wymagany, powinien zostać dostarczony do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej w terminie składania dokumentów. W szczególnych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może wyrazić zgodę na dostarczenie tego dokumentu w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed terminem rozpoczęcia studiów. W takim przypadku kandydat zostanie wpisany na listę studentów dopiero po przedstawieniu tego dokumentu.

Kandydaci z dyplomem IB/EB

Zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci, którzy posiadają dyplom IB lub EB dostarczają:

 • dyplom lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu wraz z jego wynikami (zaświadczenie dotyczy kandydatów zdających maturę w roku aplikowania na studia, dyplom w takim przypadku można dostarczyć w terminie późniejszym – jednak nie później niż przed podjęciem studiów, wtedy też kandydat zostanie wpisany na listę studentów i otrzyma stosowny dokument),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

 

Miejsce składania dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

 

Wydział Adres
Administracji i Nauk Społecznych pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny
szczegóły na stronie internetowej
Architektury ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
szczegóły na stronie internetowej
Chemiczny ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
szczegóły na stronie internetowej
Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
szczegóły na stronie internetowej
Elektryczny pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny
szczegóły na stronie internetowej
Fizyki ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Fizyki
szczegóły na stronie internetowej
Geodezji i Kartografii pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny
szczegóły na stronie internetowej
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
szczegóły na stronie internetowej
Inżynierii Chemicznej i Procesowej ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa
szczegóły na stronie internetowej
Inżynierii Lądowej Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
szczegóły na stronie internetowej
Inżynierii Materiałowej ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
szczegóły na stronie internetowej
Mechaniczny Technologiczny ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
szczegóły na stronie internetowej
Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Matematyki
szczegóły na stronie internetowej
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
Gmach Lotniczy
szczegóły na stronie internetowej
Mechatroniki ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
szczegóły na stronie internetowej
Samochodów i Maszyn Roboczych ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
szczegóły na stronie internetowej
Transportu ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Nowej Kreślarni
szczegóły na stronie internetowej
Zarządzania ul. Ludwika Narbutta 85, Warszawa
szczegóły na stronie internetowej
PW Filia w Płocku
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, Gmach Główny
szczegóły na stronie internetowej
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, Gmach Główny
szczegóły na stronie internetowej

 

Składanie orzeczeń lekarskich

Wszyscy kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia, są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów. Badania lekarskie muszą być wykonane wyłącznie przez upoważnionego lekarza medycyny pracy. Skierowanie należy pobrać ze swojego konta w  systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) po zatwierdzeniu list przyjętych. Ścieżka dostępu do pobrania skierowania to: Moje konto → Zgłoszenia rekrutacyjne → Dokumenty i dalsze kroki → Skierowanie. Badania z pobranym skierowaniem, wykonane w odpowiednich przychodniach w ramach przyznanych tym przychodniom limitów, są bezpłatne. Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów należy złożyć w dziekanacie właściwego wydziału w terminach określonych przez dziekanat. Zaleca się jak najwcześniejsze wykonanie badań ze względu na możliwość wyczerpania, ustalonego przez władze samorządowe, limitu bezpłatnych przyjęć w poszczególnych przychodniach. Uczelnia nie ma wpływu na wyznaczone limity, a koszt badań wykonanych poza przyznanym limitem ponosi kandydat. Szczegóły związane z badaniami wraz z ewentualnymi uaktualnieniami przedstawione są na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: https://mwomp.pl/.

 

Uwaga: Formularz upoważnienia nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Upoważnienie do dostarczenia dokumentów w imieniu kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 153,30 kB)

Zgoda rodziców na podjęcie studiów przez osoby niepełnoletnie 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 123,47 kB)