Informacje dotyczące kierunków studiów oferowanych w roku 2024/2025

ADMINISTRACJA ZARZĄDCZA - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 • Opis kierunku:

Celem kształcenia na kierunku Administracja zarządcza jest przygotowanie absolwentów do funkcjonowania w erze cyfrowej w zakresie zarządzania organizacyjno-prawnego w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), podmiotach niepublicznych (m.in. kancelariach prawnych, bankach, zakładach ubezpieczeń), jak również jako przedsiębiorców. Kierunek jest odpowiedzią na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego i współczesnego modelu pracy.

Zajęcia i moduły zajęć zostały przygotowane w sposób pozwalający kształcić nowoczesnych administratywistów, którzy innowacyjnie zarządzają i wykonują zadania z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy zarówno prawnej, jak również ekonomiczno-społecznej oraz na temat systemów i usług informacyjnych w administracji publicznej, e-administracji, nowych technologii, integracji nowych rozwiązań zarządzania danymi w istniejących już systemach, bezpieczeństwa i ochrony danych. Mają umiejętności i kompetencje miękkie umożliwiające efektywne działanie w zespole, prowadzenie dialogu i negocjacji w środowisku zawodowym, potrafią krytycznie myśleć.

W zależności od wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia budowanej w ramach modułów i przedmiotów obieralnych absolwent uzyskuje bardziej rozbudowane kwalifikacje w obszarze nowych technologii, cyberbezpieczeństwa albo e-administracji (studia II stopnia).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.ans.pw.edu.pl.

 • Perspektywy zawodowe:
  • przygotowanie do pracy w urzędach;
  • przygotowanie do pracy w międzynarodowych i krajowych instytucjach;
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  

ARCHITEKTURA - Wydział Architektury

 • Absolwent  potrafi:
  • założeniem programu studiów na Wydziale Architektury jest wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Studia, poza projektowaniem, obejmują grupy przedmiotów wspierających: teoria i historia architektury, urbanistyki i sztuki, podstawy techniczne i ekonomiczne projektowania, nauki przyrodnicze i społeczne, twórczość artystyczna oraz techniki warsztatowe. Ukierunkowanie zainteresowań studentów oparte na ich indywidualnych predyspozycjach, np. w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków, realizowane jest poprzez ofertę wybieralnych przedmiotów kierunkowych oraz tematykę prac dyplomowych;
  • absolwenci studiów przygotowani są do twórczej działalności zawodowej, wykonywania różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki oraz współdziałania w swej pracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, plastycznych i ekonomicznych oraz do koordynacji wszelkich działań w ramach programowania, projektowania i realizacji powierzonego zadania projektowego. Absolwenci Wydziału Architektury znajdują zatrudnienie w projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, w wydziałach architektury i urbanistyki urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w służbach konserwatorskich i w przedsiębiorstwach budowlanych. Dzięki szerokiemu zakresowi nabytej wiedzy technicznej, humanistycznej i umiejętnościom plastycznym pracują także przy organizacji inwestycji, w handlu technologiami i materiałami budowlanymi, projektowaniu i realizacji wnętrz, wystaw i targów, scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamie, grafice i wielu innych dziedzinach, często pozornie odległych od architektury. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.arch.pw.edu.pl.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa prywatne;
  • przedsiębiorstwa państwowe;
  • jednostki administracji rządowej;
  • jednostki administracji samorządowej;
  • administracja spółdzielcza, zawodowa;
  • własna działalność gospodarcza.

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 

 • Opis kierunku:

Kształcenie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych ma na celu przygotowanie do metodycznego i zgodnego z dobrą praktyką inżynierską projektowania systemów automatyki i robotyki. Szczególną uwagę przywiązuje się do możliwości twórczego zastosowania nowoczesnych algorytmów obliczeniowych oraz sprzętu. Absolwenci uzyskują przygotowanie z informatyki, przede wszystkim poznają techniki i języki programowania, sieci komputerowe i systemy czasu rzeczywistego, oraz z elektroniki, przede wszystkim z elektroniki cyfrowej i techniki mikroprocesorowej. Uzyskują wykształcenie kierunkowe z zakresu modelowania, identyfikacji, projektowania i implementacji algorytmów, oraz wiedzę praktyczną związaną z aparaturą automatyki i robotyki, sterownikami programowalnymi (PLC), rozproszonymi systemami sterowania (DCS) oraz systemami nadzoru i zbierania danych (SCADA). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.elka.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu automatyki i robotyki, twórczo stosować nowoczesne algorytmy obliczeniowe;
  • wykorzystywać nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, projektować, programować oraz zajmować się wdrażaniem i eksploatacją współczesnych systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach;
  • opracowywać własne oprogramowanie pomocne podczas projektowania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki.
 • Perspektywy zawodowe:
  • firmy i instytucje wykorzystujące systemy automatyki i robotyki (np. przemysł chemiczny, przetwórczy, spożywczy, energetyczny, elektroniczny);
  • firmy i instytucje zajmujące się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki;
  • firmy oferujące systemy automatyki i robotyki;
  • uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, biura projektowe i inne instytucje.

AUTOMATYKA I ROBOTYKA STOSOWANA- Wydział Elektryczny

 • Opis kierunku:

Studia I stopnia dotyczą wszelkich aspektów działalności inżynierskiej w obszarze projektowania, wytwarzania i użytkowania urządzeń przemysłowych stosowanych w automatyce.  Program kształcenia obejmuje, oprócz przedmiotów podstawowych, przedmioty kierunkowe, w tym specyficzne dla Wydziału Elektrycznego, związane ze sterowaniem i automatyką, wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych, zastosowaniem mikromaszyn, projektowaniem i oprogramowaniem robotów, wykorzystaniem programowalnych układów sterowania i czujników pomiarowych, projektowaniem instalacji inteligentnych, przetwarzaniem i przekształcaniem energii elektrycznej w układach energoelektronicznych i napędowych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.ee.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • projektować układy automatyki o średnim stopniu złożoności, mikroprocesorowe sterowniki urządzeń przemysłowych, inteligentne instalacje przemysłowe i budynkowe;
  • przygotować i zrealizować oprogramowanie robotów przemysłowych;
  • stosować rozwiązania automatyki w systemach związanych z przetwarzaniem i przekształcaniem energii elektrycznej, układach energoelektronicznych i napędowych;
  • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
  • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa branży automatyki przemysłowej;
  • biura konstrukcyjne i projektowe;
  • przedsiębiorstwa dystrybucyjne i handlowe;
  • przedsiębiorstwa projektowe i instalacyjne w zakresie automatyki budynkowe.

AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH - Wydział Mechaniczny Technologiczny

 • Opis kierunku:

Kierunek Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych na studiach inżynierskich Wydziału Mechanicznego Technologicznego kształci specjalistów przygotowanych do pracy w zakładach przemysłu elek­tromaszynowego projektujących i eksploatujących zautomatyzowane, zrobotyzo­wane i skomputeryzowane maszyny technologiczne i systemy wytwórcze. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału  https://www.wip.pw.edu.pl/.

 • Absolwent potrafi:
  • posiada wiedzę z podstaw programowania sterow­ników logicznych PLC oraz PAC, programowania komputerowych układów sterowa­nia CNC, czujników i systemów akwizycji danych pomiarowych, podstaw przetwa­rzania sygnałów a także sterowania i nadzoru nowoczesnych urządzeń;
  • tworzy sieci komputerowe i systemy mikroprocesorowe;
 • zna możliwości automatyzacji systemów i procesów produkcyjnych.
 • Perspektywy zawodowe:
  • projektanci systemów sterowania;
  • programiści;
  • pracownicy działów utrzymania ruchu;
  • przedstawicielstwa techniczne, serwisowe i handlowe firm oferujących najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne.

AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA - Wydział Mechatroniki 

 • Opis kierunku:

Program kształcenia przygotowuje do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych, problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów, do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, oraz do opracowywania, wdrażania i nadzoru nad eksploatacją nowoczesnych urządzeń automatyki. Szczegółowe programy specjalności dostępne są na stronie internetowej wydziału: www.mchtr.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • tworzyć programy proceduralne i obiektowe; potrafi wykorzystywać sieci komputerowe i telekomunikacyjne; potrafi opracowywać i wykorzystywać bazy danych;
  • zbadać i ocenić stabilność układów automatyki, projektować prosty układ regulacji metodami częstotliwościowymi, dobrać nastawy regulatora PID oraz projektować manipulatory i roboty zbudowane ze standardowych podzespołów, projektować oraz zaimplementować układ sterowania robotem;
 • zaprojektować proste układy elektroniczne przeznaczone do zastosowania w urządzeniach automatyki i robotyki, umie projektować ciągłe i dyskretne układy regulacji procesami ciągłymi ze sprzężeniem od wyjścia lub zmiennych stanu.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa przemysłowe np.: huty, elektrownie i elektrociepłownie;
  • przedsiębiorstwa produkcyjne: przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy, spożywczy;
  • przedsiębiorstwa z branży IT i innych wysoko rozwiniętych technologii;
  • jednostki związane z projektowaniem badaniem i wdrażaniem systemów automatyki i robotyki. 

BIOTECHNOLOGIA - Wydział Chemiczny

 • Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria, praktykę zawodową, pracę dyplomową oraz egzamin inżynierski. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:  biochemii, biologii, ekologii, mikrobiologii, matematyki, fizyki, chemii, technologii i inżynierii chemicznej, ochrony środowiska, informatyki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, ekonomii, nauki o zarządzaniu oraz prawa. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności dostępne są na stronie internetowej www.ch.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi z zakresu biologii, biochemii i chemii oraz technikami analitycznymi oraz wykorzystać metody obliczeniowe, eksperymentalne, analityczne i statystyczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie biotechnologii;
  • formułować, rozwiązywać proste zadania inżynierskie oraz dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, formułować specyfikację w odniesieniu do surowców, operacji jednostkowych i aparatury;
  • posługiwać się podstawowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie i realizację zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii;
  • korzystać z informacji naukowej i technicznej, w tym anglojęzycznej oraz formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych i argumentować na ich rzecz.
 • Perspektywy zawodowe:
  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwach przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych;
  • jednostki zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych;
  • laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne;
  • jednostki projektowe i gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa obrotu aparaturą biotechnologiczną;
  • instytucje związane z poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu chemii i biotechnologii.

 

 

BUDOWNICTWO - Wydział Inżynierii Lądowej

 • Opis kierunku:

Program kształcenia realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratoriów i praktyk, obejmuje zagadnienia związane z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz projektowaniem podstawowych obiektów i elementów budowlanych, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniem technik komputerowych. Szczegółowe programy studiów opisane są na stronie internetowej wydziału www.il.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki konstrukcji oraz formułować, budować oraz stosować modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich. Projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i infrastruktury transportowej;
  • kierować zespołami i firmą budowlaną w zakresie wykonawstwa i nadzoru wszystkich typów obiektów budowlanych, zna organizację procesu budowlanego, zna kalkulację kosztów i zagadnienia prawno-administracyjne w budownictwie;
  • zorganizować i nadzorować produkcję elementów budowlanych, zna technologie wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych;
  • tworzyć i odczytywać rysunki techniczne, rozpoznawać opracowania kartograficzne i geodezyjne. Potrafi wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające projektowanie  i nowoczesne technologie w praktyce inżynierskiej. Potrafi pracować w zespole, podejmować decyzje, zna dobrze język obcy;
  • wykorzystywać metodykę BIM w zagadnieniach projektowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.
 • Perspektywy zawodowe:
  • biura projektowe i ośrodki doradcze;
  • przedsiębiorstwa wykonawcze, nadzór budowlany;
  • wytwórnie materiałów budowlanych, betonu, elementów budowlanych i konstrukcji;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem i architekturą.

BUDOWNICTWO - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia PŁOCK

 • Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Studenci zdobywają wiedzę podstawową i kierunkową oraz umiejętności zawodowe, umożliwiające dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej. Szczegółowy program studiów prowadzonej specjalności opisany jest na stronie internetowej wydziału www.pw.plock.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • stosować materiały budowlane, projektować podstawowe elementy i proste konstrukcje budowlane;
  • stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli; formułować i stosować proste modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich; tworzyć i odczytywać rysunki techniczne; uczestniczyć w zarządzaniu robotami budowlanymi;
  • wykorzystywać techniki komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji i procesów budowlanych oraz wspomagające kierowanie procesami budowlanymi.
 • Perspektywy zawodowe:
  • firmy wykonawcze, nadzór budowlany;
  • wytwórnie betonu i elementów budowlanych, przemysł materiałów budowlanych;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem;
  • biura projektowe;
  • przedstawicielstwo handlowe i doradztwo techniczne.

  CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • Opis kierunku:

Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego – bezpieczeństwa działania systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych w warunkach różnego typu zagrożeń, których skala rośnie wraz z upowszechnieniem urządzeń mobilnych, ma obecnie krytyczne znaczenie dla funkcjonowania różnych gałęzi gospodarki i administracji państwa, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników sieci publicznych.  Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest kierunek Cyberbezpieczeństwo realizowany na WEiTI PW.

 • Absolwent potrafi:
  • Projektować, realizować, testować i utrzymywać infrastrukturę (sprzęt i oprogramowanie) służące zapewnieniu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.
  • Reagować na sytuacje wymagające interwencji w celu przeciwdziałania zaistniałym lub spodziewanym atakom, stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w sposób minimalizujący skutki tych ataków.
  • Wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł do identyfikowania i analizowania podatności i zagrożeń dla bezpieczeństwa danych, systemów informacyjnych i sieci teleinformatycznych.
  • Wykorzystać nabyte kompetencje do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 • Perspektywy zawodowe:
  • Firmy teleinformatyczne, w tym operatorzy sieci teleinformatycznych.
  • Instytucje finansowe, w tym banki.
  • Organy ścigania.
  • Zespoły reagowania na włamania w sieciach teleinformatycznych.

EKONOMIA (profil praktyczny) - Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych  PW Filia PŁOCK

 • Opis kierunku:

Kolegium prowadzi studia licencjackie na kierunku Ekonomia. Studia stacjonarne (dzienne) trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Wybór specjalności następuje pod koniec 3 semestru. Program studiów, bez względu na rodzaj ukończonej specjalności umożliwia uzyskanie gruntownej wiedzy ekonomicznej więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.knes.pw.plock.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania różnorodnych problemów gospodarczych i społecznych i formułować praktyczne wnioski użyteczne dla decydentów;
  • wykorzystać poznane techniki pozyskiwania i gromadzenia danych z różnych źródeł, stosować standardowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne do ich przetwarzania, analizowania oraz prezentacji;
  • prawidłowo interpretować podstawowe przepisy prawne, regulujące procesy zachodzące w całej gospodarce i wewnątrz poszczególnych podmiotów;
  • umiejętnie wykorzystać mierniki i wskaźniki ekonomiczne do opisu zjawisk i procesów gospodarczych; potrafi interpretować i oceniać tendencje rozwojowe i zależności zachodzące w rzeczywistości gospodarczej w skali krajowej i międzynarodowej;
  • sporządzać zestawienia, analizy i raporty, ułatwiające podejmowanie decyzji ekonomicznych i weryfikować ich poprawność oraz korzystać z metod oceny różnych przedsięwzięć gospodarczych.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności;
  • urzędy administracji publicznej;
  • banki i inne instytucje finansowe;
  • biura rachunkowe.

ELEKTRONIKA - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • Opis kierunku:

Wydział oferuje rzetelne i profesjonalne wykształcenie, staże i praktyki zagraniczne, udział w projektach badawczych, możliwość rozwijania się w studenckich kołach naukowych. ELEKTRONIKA to: Internet, komputer, Internet Rzeczy, biomedycyna, laser, smartfon, GPS, nanotechnologia, HDTV, mikroprocesor, RFID, aparat cyfrowy, fotowoltaika, ABS, radar, telekomunikacja optyczna, Wi-Fi, satelita, mikroskop skaningowy, MEMS, inteligentny dom, układ scalony i szereg innych otaczających nas technologii. Dzięki elektronice odkryto: wiek wszechświata, odległe galaktyki, wrak Titanica, grafen, DNA i wiele innych ważnych rzeczy. Elektronika umożliwia rozwój wszystkich pozostałych dziedzin nauki i techniki. Taką elektroniką się zajmujemy i takiej uczymy. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.elka.pw.edu.pl.

 • Absolwent zostanie poszukiwanym specjalistą z zakresu:
  • projektowania i konstrukcji układów i systemów elektronicznych (w tym układów scalonych), fotonicznych (w tym laserów, technik światłowodowych, systemów obrazowania), aparatury medycznej;
  • najnowszych materiałów (np. grafen, węglik krzemu, metamateriały) oraz technologii nanoelektronicznych i fotonicznych (fotoniczne układy scalone);
 • tworzenia i użytkowania oprogramowania komputerów i systemów elektronicznych (mikroprocesorowych).
 • Perspektywy zawodowe:
  Po studiach dołączysz do elitarnego grona absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie:
  • w firmach elektronicznych, telekomunikacyjnych, informatycznych,  motoryzacyjnych, lotniczych, medycznych i w sektorze bankowym;
  • pracują w kraju i zagranicą jako: menadżerowie, konstruktorzy, konsultanci, programiści;
  • wielu z nich kontynuuje swoją karierę w  ośrodkach badawczych i uczelniach w kraju i za granicą.

ELEKTROMOBILNOŚĆ  - Wydział Elektryczny

 • Opis kierunku:

Kształcenie na kierunku Elektromobilność na studiach I stopnia ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje praktyczne zastosowania matematyki i informatyki oraz fizyki i chemii, szczególnie w odniesieniu do problemów magazynowania energii i wykorzystania ogniw paliwowych. Omawiane są zagadnienia napędów elektrycznych, efektywnego przetwarzania energii w układach energoelektronicznych, sterownia i regulacji w pojazdach elektrycznych, metody sztucznej inteligencji w pojazdach autonomicznych, zasady dystrybucji energii do zasilania pojazdów, w tym stacje ładowania. Dominującą formą zajęć są projekty i ćwiczenia praktyczne. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.ee.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • projektować i konstruować elektryczne układy napędowe;
  • projektować układy energoelektroniczne do efektywnego przetwarzania energii;
  • wykorzystywać i eksploatować układy magazynowania energii elektrycznej;
  • projektować systemy sterowania w pojazdach elektrycznych;
  • projektować instalacje i systemy zasilania w pojazdach;
  • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2;
  • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
 • Perspektywy zawodowe:
  • biura konstrukcyjne i projektowe zajmujące się układami napędu elektrycznego;
  • przedsiębiorstwa dystrybucyjne i handlowe w zakresie sprzętu i aparatury elektrycznej i energoelektronicznej;
  • przedsiębiorstwa serwisu i eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury dla elektromobilności;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem układów i systemów zasilania dla pojazdów elektrycznych.

ELEKTROTECHNIKA - Wydział Elektryczny

 • Opis kierunku:

Program studiów I stopnia dotyczy wszelkich zagadnień i procesów związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystaniem energii elektrycznej. Podstawowe zagadnienia kierunkowe obejmują: teorię obwodów elektrycznych, elektromagnetyzm, energoelektronikę, maszyny i napędy elektryczne, technikę wysokich napięć, urządzenia i aparaty elektryczne, trakcję i pojazdy elektryczne, technikę świetlną, elektroenergetykę i przemiany energii, projektowanie instalacji elektrycznych oraz bezpieczeństwo pracy w otoczeniu urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem zagadnień kierunkowych są moduły kształcenia obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki, przetwarzania sygnałów, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej oraz automatyki. Szeroki wybór specjalności umożliwia dostosowanie programu kształcenia do zainteresowań studenta. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.ee.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:.
  • projektować i konstruować układy, systemy i urządzenia elektryczne; 
  • wykorzystywać maszyny i urządzenia elektryczne o dużej złożoności działania; 
  • projektować i wykorzystywać urządzenia przemysłowe przetwarzające energię elektryczną;
  • stosować układy i urządzenia elektryczne w procesach produkcyjnych;
  • projektować instalacje i systemy zasilania obiektów przemysłowych;
  • wykorzystywać specjalistyczną wiedzę i umiejętności zależnie od ukończonej specjalności;
  • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2;
  • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa branży elektrotechniki;
  • biura konstrukcyjne i projektowe urządzeń elektrycznych;
  • przedsiębiorstwa dystrybucyjne i handlowe w zakresie sprzętu i aparatury elektrycznej;
  • sektor energetyki zawodowej;
  • przedsiębiorstwa projektowe i instalacyjne.

ENERGETYKA - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 • Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.meil.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • samodzielne rozwiązywać problemy występujące w realizacji procesów technologicznych, związanych z przetwarzaniem energii – od projektowania podstawowych systemów i urządzeń energetycznych, poprzez analizę ich działania, eksploatację a także zagadnienia ekonomiczne lub właściwego doboru urządzeń i systemów;
  • wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo).
 • Perspektywy zawodowe:
  • koncerny energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną;
  • elektrociepłownie i firmy energetyki komunalnej, administracja publiczna związana z energetyką;
  • dostawcy urządzeń i usług dla energetyki (koncerny zagraniczne i polskie);
  • firmy prowadzące inwestycje energetyczne w tym budowę obiektów i montaż urządzeń;
  • jednostki organizacyjne przedsiębiorstw przemysłowych zajmujące się gospodarką energetyczną;
  • dostawcy urządzeń energetyki konsumenckiej, przedsiębiorstwa oferujące audyt energetyczny lub działalność konsultingową.

FIZYKA TECHNICZNA - Wydział Fizyki

 • Opis kierunku:

Programu kształcenia obejmuje obszerny kurs fizyki z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych i projektowych. Zdobywane są również umiejętności: zaawansowanych obliczeń matematycznych, projektowania układów elektronicznych i urządzeń wirtualnych, programowania komputerów i systemów mikroprocesorowych, symulowania zjawisk fizycznych. Podział na specjalności następuje od 6 semestru studiów. Szczegóły na stronie internetowej http://fizyka.pw.edu.pl/index.php/pl/.

 • Absolwent potrafi:
  • wykonywać pomiary i obsługiwać aparaturę pomiarową, analizować i prezentować dane doświadczalne, symulować i wizualizować procesy fizyczne;
  • programować komputery i mikroprocesory posługując się różnymi językami programowania, projektować przyrządy wirtualne, obsługiwać sieci komputerowe;
  • wytwarzać i badać nowe materiały oraz struktury niskowymiarowe;
  • wykorzystywać układy elektroniczne i optoelektroniczne, optykę falową, obrazowanie holograficzne;
  • wykorzystywać techniki obrazowania, dozymetrię, techniki jądrowe oraz analizę sygnałów w diagnostyce medycznej.
 • Perspektywy zawodowe:
  • laboratoria badawcze uczelni oraz instytutów naukowych i przemysłowych;
  • laboratoria projektowe i badawcze firm zaawansowanych technologii;
  • firmy z branży informatycznej i teleinformatycznej;
  • szpitale, placówki diagnostyki medycznej, firmy dostarczające aparaturę medyczną;
  • instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, agencje rządowe;
  • studia II stopnia na kierunkach Fizyka Techniczna, Fotonika lub innym.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - Wydział Geodezji I Kartografii

 • Opis kierunku:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych w aparaturę pomiarową laboratoriach. Ponadto program obejmuje 4 tygodnie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach geodezyjnych lub jednostkach administracji oraz 5 tygodni ćwiczeń terenowych głównie we własnym ośrodku szkoleniowym w Grybowie koło Nowego Sącza. Szczegółowy program studiów opisany jest na stronie wydziału www.gik.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • posłużyć się właściwie dobranymi metodami, instrumentami oraz używanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych oprogramowaniem, wykonać pomiary geodezyjne niezbędne w procesie zakładania osnów, tworzenia map sytuacyjno-wysokościowych, obsługi inwestycji i montażu urządzeń, zakładać sieci kontrolne do wyznaczania przemieszczeń oraz opracować wymaganą przepisami dokumentację techniczną;
  • pozyskać dane do założenia i aktualizacji katastru nieruchomości, sporządzić operat szacunkowy wyceny nieruchomości, przeprowadzić podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic oraz opracować niezbędną dokumentację tych procesów;
  • projektować i tworzyć proste bazy danych przestrzennych, zasilać je danymi z różnych źródeł oraz przetwarzać te dane, przeprowadzić analizę przestrzenną w środowisku systemu informacji przestrzennej; przygotować prezentację kartograficzną danych; korzystać z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innych zasobów i serwisów udostępniających dane przestrzenne;
  • realizować wybrane zadania pomiarowe z zakresu opracowania danych lotniczych oraz wytworzyć podstawowe produkty fotogrametryczne i tematyczne  poprzez pomiarowe i interpretacyjne opracowanie zdjęć lotniczych i satelitarnych.
 • Perspektywy zawodowe:
  • własna działalność gospodarcza po uzyskaniu uprawnień zawodowych;
  • przedsiębiorstwa wykonawcze geodezyjne i geoinformatyczne;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami;
  • instytucje i agencje zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami.

GEOINFORMATYKA (profil praktyczny) – Wydział Geodezji i Kartografii

 • Opis kierunku:

Kształcenie na kierunku Geoinformatyka jest ukierunkowane na łączenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, grafiki komputerowej oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (w szczególności geodezji i kartografii), dzięki czemu absolwent jest przygotowany do kreowania nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych  (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi), właściwego stosowania standardów w zakresu informacji geograficznej oraz zapewnienia efektywnej komunikacji w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych (informatycy, geodeci, kartografowie, fotogrametrzy, geologowie, leśnicy, geografowie i przedstawiciele innych specjalności). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.gik.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • zaprojektować, wykonać lub  współuczestniczyć w tworzeniu oprogramowania i systemów wspomagających pracę specjalistów pozyskujących, przetwarzających i wykorzystujących informację przestrzenną;
  • łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki oraz szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych, dzięki czemu przygotowany jest do właściwego stosowania standardów z zakresu informacji przestrzennej oraz tworzenia nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, systemy GIS, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi np. na podstawie danych lotniczych i satelitarnych)
 • Perspektywy zawodowe:
  • własna działalność gospodarcza;
  • duże, średnie i małe przedsiębiorstwa  geodezyjne i kartograficzne, informatyczne i geoinformacyjne;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej m.in. w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej;
  • firmy i instytucje wykorzystujące zasoby danych przestrzennych m.in w takich sektorach gospodarki jak telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia i leśnictwo.

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - Wydział Geodezji I Kartografii

 • Opis kierunku:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych laboratoriach. Ponadto program obejmuje 4 tygodnie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach geodezyjnych, firmach projektowych lub jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Szczegółowy program studiów obydwu specjalności opisany jest na stronie wydziału www.gik.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • obsługiwać wybrane narzędzia klas CAD, GIS, 3D oraz posługiwać się nimi w celu: wykonywania inwentaryzacji, projektów urbanistycznych, planów zagospodarowania przestrzennego, analizy danych przestrzennych, opracowania prezentacji kartograficznych i wizualizacji w postaci animacji;
  •  korzystać z serwisów udostępniających dane geodezyjne i kartograficzne, pozyskiwać i aktualizować dane przestrzenne będące postawą opracowania studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykorzystywać różne źródła danych oraz podstawowe techniki i narzędzia badawcze do wykonania interpretacji uwarunkowań przyrodniczych, pozwalające określić kierunki i zasady zagospodarowania dla obszaru objętego planem;
  • wykonać rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru miasta przy zastosowaniu obowiązujących norm i przepisów prawnych oraz zaprojektować zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi usługami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z wymaganymi standardami użytkowymi i normami budowlanymi;
  • wykorzystać dokumentację kartograficzną i opisową o środowisku w działaniach związanych z rozwojem wsi, dokonać oceny właściwości gleb pod kątem ich jakości i przydatności, użytkowania i kierunków zagospodarowania, poprawy ich właściwości oraz ochrony ilościowej i jakościowej.
 • Perspektywy zawodowe:
  • własna działalność gospodarcza;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z gospodarką przestrzenną;
  • biura projektowe pracujące na rzecz miast i gmin;
  • firmy konsultingowe i doradcze oraz firmy otoczenia biznesu
  • przedsiębiorstwach oddziaływających na środowisko bądź produkujących na rzecz środowiska;
  • instytucje i agencje Unii Europejskiej.

INFORMATYKA - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • Opis kierunku:

Kształcenie na kierunku Informatyka ma na celu przekazanie studentom zarówno teoretycznych podstaw informatyki (podstawy przetwa­rzania informacji, algorytmy, modelowanie systemów, programowanie proceduralne, obiektowe, funkcyjne i logiczne) jak też nabycie przez nich wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie informatyki i jej zastosowań. Studenci poznają budowę i oprogramowanie podstawowe systemów komputerowych, organizację systemów operacyjnych i rozproszonych, sieci komputerowych i systemów gromadzenia informacji, a także oprogramowania pracującego w czasie rzeczywistym i organizację systemów sterowania przemysłowego. Kształcenie jest ukierunkowane na zdobycie umiejętności niezbędnych do wyboru metod i narzędzi odpowiednich do realizacji zadań oraz na poznanie metod efektywnej pracy w zespole. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.elka.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • projektować systemy informatyczne i zarządzać systemami już istniejącymi, łączyć komputery z urządzeniami zewnętrznymi, zajmować się eks­ploatacją sieci komputerowych, konfigurować je i administrować nimi;
  • tworzyć oprogramowanie dla systemów sterujących czasu rzeczywistego i oprogramowanie dla inteligentnych systemów obliczeniowych i eksperckich oraz systemów wspomagania decyzji i optymalizacji;
  • tworzyć gry komputerowe oraz oprogramowanie systemowe i użytkowe dla różnorodnych urządzeń związanych z techniką cyfrową.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe: np. banki, operatorzy telekomunikacyjni;
  • firmy i korporacje wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne;
  • przedsiębiorstwa wdrażające systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją;
  • uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych;
  • firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i integrujące różnorodne rozwiązania informatyczne.

INFORMATYKA I SYSTEMY INFORMACYJNE- Wydział Matematyki I Nauk Informacyjnych

 • Opis kierunku:

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka i systemy informacyjne trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowy program studiów opisany jest na stronie internetowej wydziału www.mini.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • efektywnie wykorzystywać zdobyte gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, a także samodzielnie rozwiązywać problemy oraz praktycznie stosować informatykę w różnych dziedzinach;
  • programować w różnych językach, na różne platformy, posługiwać się różnorodnymi technikami i narzędziami informatycznymi;
  • projektować, implementować i weryfikować złożone rozwiązania informatyczne, w szczególności aplikacje wielowarstwowe, mobilne, graficzne i systemy zarządzania bazami danych;
  • pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne;
 • administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi.
 • Perspektywy zawodowe:
  • firmy komputerowe i ośrodki informatyczne projektujące, tworzące i wykorzystujące zaawansowane rozwiązania IT;
  • doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności;
  • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów;
  • centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw i ośrodki badawczo-naukowe.

 

INFORMATYKA STOSOWANA - Wydział Elektryczny

 • Opis kierunku:

Program studiów I stopnia dla kierunku Informatyka Stosowana zapewnia studentom uzyskanie ogólnych kompetencji inżynierskich w zakresie: analizy matematycznej i algebry, metod numerycznych, teorii mnogości i matematyki dyskretnej, metod probabilistycznych i statystyki, podstawowych działów fizyki, przedsiębiorczości i zarządzania oraz ochrony własności intelektualnej. Kompetencje kierunkowe są uzyskiwane w ramach modułów kształcenia obejmujących zagadnienia kluczowe dla współczesnej informatyki zarówno od strony sprzętowej (architektura systemów i sieci komputerowych) jak i programowej, w tym modelowanie oprogramowania, programowanie obiektowe, programowanie internetowe itp. Omawiane są również zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach komputerowych oraz zarządzania projektami informatycznymi. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.ee.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • projektować systemy informatyczne, w tym z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej;
  • przygotować oprogramowanie dla systemu informatycznego o średniej złożoności;
  • wykorzystywać systemy zarządzania projektami informatycznymi oraz zasoby informatyczne w działalności inżynierskiej; projektować i kontrolować działanie sprzętu komputerowego i infrastruktury IT;
  • stosować narzędzia informatyczne do przetwarzania danych
  • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2;
  • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa informatyczne w zakresie projektowania i konstrukcji sprzętu informatycznego;
  • firmy projektujące i tworzące oprogramowanie;
  • przedsiębiorstwa i jednostki zajmujące się infrastrukturą IT;
  • przedsiębiorstwa wykorzystujące narzędzia informatyczne w zarządzaniu i produkcji.

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • Opis kierunku:

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej i inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Szczegółowe programy specjalności dostępne są na stronie internetowej wydziału: www.elka.pw.edu.pl.

 • Absolwent  potrafi:
  • posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzenia/systemu elektromedycznego i systemu biomechanicznego oraz sensorów stosowanych w inżynierii biomedycznej;
  • sporządzić specyfikację i wymagania techniczne dotyczące prostego systemu elektromedycznego i zrealizować ten system;
  • potrafi korzystać ze źródeł informacji technicznej i naukowej w celu dobrania podzespołów projektowanego urządzenia/systemu elektromedycznego;
  • dobrać metodę obrazowania medycznego do obrazowania struktury i funkcji; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych.
 • Perspektywy zawodowe:
  • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną;
  • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne;
  • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną;
  • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - Wydział Mechatroniki

 • Opis kierunku

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Szczegółowe programy specjalności dostępne są na stronie internetowej wydziału: www.mchtr.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • wykorzystać poznane metody do analizy działania prostych układów elektromedycznych i prostych systemów biomechanicznych;
  • posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzenia/systemu elektromedycznego i systemu biomechanicznego oraz sensorów stosowanych w inżynierii biomedycznej;
  • dobrać metodę obrazowania medycznego do obrazowania struktury i funkcji; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych.
 • Perspektywy zawodowe:
  • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną;
  • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne;
  • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną;
  • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - Wydział Inżynierii Chemicznej I Procesowej

 • Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące procesów chemicznego i fizycznego przetwarzania surowców w użyteczne formy produktów rynkowych. Wykorzystanie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii stanowi podstawę nabywanej na studiach umiejętności projektowania i realizacji procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego. Umiejętności absolwentów pozwalają na działalność zawodową w obszarach: przemysłu przetwórczego, biotechnologii, nanotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.ichip.pw.edu.pl

 • Absolwent potrafi:
  • projektować technologie wytwarzania produktów rynkowych w przemyśle przetwórczym, prowadzić i nadzorować procesy produkcyjne w fabrykach zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ekologii i ochrony środowiska, unowocześniać i modernizować istniejące instalacje przemysłowe w różnych skalach oraz współpracować ze specjalistami innych dziedzin technicznych w zakresie eksploatacji instalacji urządzeń przemysłowych;
  • stosować metody opisu matematycznego przebiegu procesów chemicznych i fizycznych w celu  projektowania i optymalizacji technologii przemysłowych z uwzględnieniem modelowania: równowag fazowych, wymiany ciepła, kinetyki procesowej, inżynierii reaktorów chemicznych oraz rozdzielania mieszanin; potrafi do tego celu zastosować nowoczesne techniki komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego typu CAD i CFD;
  • projektować aparaturę przemysłową (m. in. reaktory chemiczne, kolumny rektyfikacyjne, filtry i odpylacze, wymienniki ciepła, mieszalniki, absorbery i adsorbery) z określeniem szczegółów konstrukcyjnych i wymiarów tych urządzeń, a także dobierać parametry operacyjne (np. temperaturę, ciśnienie, przepływy mediów procesowych) prowadzenia procesów w takich aparatach;
  • stosować zasady bezpieczeństwa procesowego z wykorzystaniem układów automatyki przemysłowej; nadzorować pracę układów regulacji automatycznej w instalacjach przemysłowych oraz właściwie użytkować takie układy w zakresie doboru regulatorów, przetworników pomiarowych i urządzeń wykonawczych; potrafi tworzyć i interpretować schematy technologiczne zgodnie z obowiązującymi zasadami grafiki inżynierskiej.
 • Perspektywy zawodowe:
  • firmy przemysłu przetwórczego: chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego i petrochemicznego;
  • biura projektowe i biura rozwojowo-badawcze (R&D) koncernów oraz firm branży przemysłu przetwórczego;
  • fabryki kosmetyków i produktów chemii gospodarstwa domowego (np. proszków do prania, wybielaczy, detergentów);
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związanej z przemysłem przetwórczym i ochroną środowiska;
  • państwowe i przemysłowe instytuty naukowo-badawcze i rozwojowe;
  • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania produktów chemicznych i spożywczych i farmaceutycznych.

  

INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH (ang. Data Science) - Wydział Matematyki I Nauk Informacyjnych

 • Opis kierunku:

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria i analiza danych (ang. Data Science) trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowy program studiów opisany jest na stronie internetowej wydziału www.mini.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

  • wykorzystywać zaawansowaną wiedzę matematyczną do tworzenia systemów analitycznych, wykorzystujących najbardziej zaawansowane systemy informatyczne wiodących producentów i samodzielnie stworzony kod komponentów;
  • prowadzić analizę statystyczną, wykrywać zależności w danych, badać ich istotność, tworzyć prognozy i wykrywać anomalie w zgromadzonych zbiorach danych;
  • programować w różnych językach, projektować rozwiązania informatyczne, posługiwać się różnorodnymi technologiami informacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem baz danych, hurtowni danych, platform Big Data i analizy danych;
  • projektować i realizować systemy składowania, przetwarzania i zaawansowanej analizy danych z wykorzystaniem metod statystycznych i uczenia maszynowego;
  • pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy i ośrodki informatyczne wykorzystujące i tworzące zaawansowane rozwiązania IT, w tym szczególnie rozwiązania wykorzystujące zaawansowane metody analizy danych (Data Science);
 • doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności, w tym szczególnie w firmach świadczących zaawansowane usługi analityczno-doradcze;
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów;
 • ośrodki badawczo-naukowe i centra badawczo-rozwojowe wiodących przedsiębiorstw.

  

INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • Opis kierunku:

Kształcenie na kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy umożliwia – na bazie podstawowej wiedzy z obszaru informatyki, telekomunikacji i elektroniki – nabycie specjalistycznych umiejętności w zakresie projektowania i realizowania systemów Internetu Rzeczy. W systemach takich „inteligentne” obiekty (urządzenia, przedmioty, rzeczy) mogą pobierać z otoczenia, gromadzić, przetwarzać i wymieniać dane za pośrednictwem Internetu. Studia na kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy są prowadzone w formule projektowej (PBL – Project Based Learning).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.elka.pw.edu.pl oraz na stronie kierunku https://iot.pw.edu.pl/.

 • Absolwent potrafi:
  • wyposażyć rozmaite urządzenia (stacjonarne i mobilne) w inteligentne sensory, często realizujące także wstępne przetwarzanie zbieranych danych, elektroniczne identyfikatory oraz elementy wykonawcze;
  • zaprojektować i zrealizować infrastrukturę sieciową (teleinformatyczną), wykorzystującą łączność przewodową lub bezprzewodową, która – przez Internet – zapewnia połączenie poszczególnych inteligentnych urządzeń;
  • opracować i uruchomić system informatyczny umożliwiający gromadzenie danych zbieranych przez inteligentne urządzenia oraz przetwarzanie tych danych – często z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji;
  • zintegrować ww. elementy w sposób umożliwiający realizację inteligentnych produktów i usług, dostosowanych do potrzeb różnych grup użytkowników;
  • efektywnie pracować w zespole, planować swój rozwój zawodowy i stale podnosić swoje kompetencje, a tym samym skutecznie adaptować się do zmian na rynku pracy.
 • Perspektywy zawodowe:
  • firmy tworzące i wdrażające innowacyjne rozwiązania w sferze produkcji i usług, właściwe dla społeczeństwa wiedzy, oparte na nowoczesnych technologiach, związane z wykorzystaniem inteligentnych sieci, działające w różnych obszarach zastosowań w kraju i za granicą, w szczególności: 
   • firmy informatyczne, 
   • międzynarodowe korporacje i firmy konsultingowe, 
   • małe i średnie przedsiębiorstwa, 
   • instytucje publiczne;
   • praca w firmach i zawodach, które dziś jeszcze nie istnieją;
   • start-up utworzony w oparciu o wyniki uzyskane w ramach jednego z dużych projektów zespołowych lub pracy dyplomowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.elka.pw.edu.pl oraz na stronie kierunku https://iot.pw.edu.pl/.

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - Wydział Inżynierii Materiałowej

 • Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.

Szczegółowy program studiów opisany jest na stronie internetowej Wydziału www.wim.pw.edu.pl

 • Absolwent potrafi:
  • korzystać z informacji technicznej oraz wykonywać prace wspomagające projektowanie inżynierskie;
  • obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe oraz specjalistyczną aparaturę do badania struktury i własności materiałów inżynierskich oraz obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania;
  • zarządzać oraz efektywnie kierować zespołami ludzkimi w przemyśle, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach, związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich;
  • projektować materiały oraz współpracować z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa przemysłowe wytwarzające, przetwarzające lub stosujące materiały inżynierskie;
  • przedsiębiorstwa obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania;
  • zaplecze badawczo-rozwojowe przemysłu;
  • biura projektowe i doradcze.

INŻYNIERIA MECHANICZNA - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 • Opis kierunku:

Kierunek Mechanika pojazdów i maszyn roboczych dostarcza absolwentom obszernej wiedzy z przedmiotów podstawowych oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy maszyn roboczych i pojazdów. Wyrabia również umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego procesu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu.

Informacje o studiach są dostępne na stronie wydziałowej: http://www.simr.pw.edu.pl,

a szczegółowy program studiów na stronie: https://www.simr.pw.edu.pl/strona/kandydaci/1751-programy-studiow.

 • Absolwent potrafi:
  • wykorzystując wiedzę z zakresu mechaniki, projektować elementy lub zespoły maszyn i pojazdów z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod i narzędzi do projektowania, uwzględniając cechy materiałów konstrukcyjnych oraz proces technologiczny;
  • przeprowadzić analizę naprężeń i odkształceń w elementach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów posługując się metodami wytrzymałości materiałów oraz metodami numerycznymi.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przemysł motoryzacyjny;
  • przemysł maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego;
  • firmy z innych gałęzi gospodarki (transport samochodowy i kolejowy, energetyka, lotnictwo);
  • praca związana z projektowaniem, produkcją, obsługą i nadzorem maszyn i pojazdów.

 

INŻYNIERIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 • Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.

Informacje o studiach są dostępne na stronie wydziałowej: http://www.simr.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • na podstawie wiedzy w zakresie chemii, fizyki i matematyki, dokonywać wyboru nowoczesnych materiałów i technologii niezbędnych do praktycznej realizacji napędów elektrycznych i hybrydowych oraz łączyć komponenty w jedną strukturę napędową;
  • budować i analizować modele matematyczne komponentów układu napędowego, łączyć je w model obliczeniowy danej struktury napędowej oraz prowadzić badania symulacyjne celem określenia parametrów elektrycznego lub hybrydowego układu napędowego;
  • projektować, testować i diagnozować proste układy i systemy wieloźródłowe z akumulacją energii, przeznaczone do różnych zastosowań z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi projektowych i informatycznych.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przemysł motoryzacyjny, szczególnie w zakresie napędów elektrycznych i hybrydowych;
  • przemysł maszyn roboczych, drogowych i transportu bliskiego, w zakresie napędów elektrycznych i hybrydowych;
  • inne gałęzie gospodarki (transport, energetyka) - technologie ekologiczne i energio-efektywne;
  • praca związana z projektowaniem, produkcją, obsługą i nadzorem maszyn i pojazdów.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 • Opis kierunku:

Ze względu na dość szeroki zakres wiedzy i praktyki inżynierskiej, objętej pojęciem „inżynieria środowiska”, szczegółowe określenie umiejętności związane jest z nazwą specjalności. Wszyscy absolwenci studiów inżynierskich kierunku uzyskują w trakcie 8-semestralnego programu nauczania niezbędną wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, specjalistycznych i zawodowych niezbędnych do uzyskania stopnia inżyniera oraz są przygotowani do dalszego kontynuowania studiów.

Szczegółowe informacje o poszczególnych specjalnościach znajdują się na stronie internetowej wydziału www.is.pw.edu.pl

 • Absolwent potrafi:
  • wykorzystywać uzyskaną wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, stosować wiedzę o materiałach, metodach i technologiach stosowanych w inżynierii środowiska;
  • projektować, realizować, eksploatować nieskomplikowane obiekty technologiczne, sieci i instalacje techniczne z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, obiekty budowli piętrzących i zbiorników wodnych gromadzących wodę dla potrzeb gospodarki komunalnej, energetyki, przemysłu i rolnictwa, obiekty inżynierii wodnej i komunalnej, urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych;
  • wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające gromadzenie, przetwarzanie zarządzanie i interpretację danych, planowanie, projektowanie, realizację i eksploatację obiektów oraz infrastruktury związanej z inżynierią środowiska;
  • wykorzystywać podstawowe akty prawne oraz obowiązujące normy z zakresu inżynierii środowiska, przygotowywać wymaganych prawem dokumenty planistyczne, opracowywać wnioski i wydawać decyzje administracyjne.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa budowlane wykonawcze, projektowe, eksploatacyjne związane z budownictwem, gospodarką komunalną, ochroną środowiska;
  • firmy handlowe budowlane, consultingowe;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem, gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska.

  

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia PŁOCK

 • Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Studenci zdobywają wiedzę podstawową i kierunkową oraz umiejętności zawodowe, umożliwiające dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej. Szczegółowy program studiów prowadzonej specjalności opisany jest na stronie internetowej wydziału www.pw.plock.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • projektować i stosować standardowe instalacje, sieci i urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i utylizacyjne; sporządzać kosztorysy i  uczestniczyć w zarządzaniu robotami instalacyjnymi;
  • wykorzystywać techniki komputerowe wspomagające projektowanie instalacji i procesów wykonawczych, eksploatacyjnych i produkcyjno - handlowych z zakresu inżynierii środowiska.
 • Perspektywy zawodowe:
  • firmy wykonawcze;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z inżynierią środowiska;
  • biura projektowe;
  • przedstawicielstwo handlowe i doradztwo techniczne;
  • służby utrzymania ruchu systemów sanitarnych;
  • jednostki gospodarki komunalnej i zakłady przemysłowe.

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - Wydział Zarządzania

 • Opis kierunku:

Absolwent studiów uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera po ukończeniu 7 semestralnego programu studiów oraz zdaniu egzaminu dyplomowego. Główne jego umiejętności służą rozpoznawaniu potrzeb i wdrażaniu rozwiązań nowoczesnych technologii w praktyce organizacyjnej przedsiębiorstw i urzędów. Po nabyciu doświadczeń praktycznych będzie także przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych na średnim szczeblu zarządzania. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wydziału: www.wz.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • identyfikować, definiować, modelować i restrukturyzować procesy biznesowe,
  • identyfikować i definiować potrzeby i wymagania w ramach realizowanych projektów i przedsięwzięć,
  • uczestniczyć w realizacji projektów interdyscyplinarnych, zarządzać projektami i portfelami projektów,
  • analizować opłacalność projektów inwestycyjnych oraz znajdować źródło ich finansowania,
  • w sposób świadomy dobierać i stosować informatyczne narzędzia wspomagające.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
  • własne inicjatywy przedsiębiorczości, w tym startupy technologiczne
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej
  • firmy projektowe i konsultingowe, szczególnie w zakresie projektów informatycznych

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 • Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.meil.pw.edu.pl

 • Absolwent potrafi:
  • projektować i konstruować zespoły główne różnego rodzaju statków powietrznych, a także zespoły główne rakiet i satelitów – zależnie od ukończonej specjalizacji;
  • projektować wysoko-obciążone lekkie konstrukcje metalowe lub kompozytowe;
  • projektować systemy awionetki i osprzętu lotniczego oraz automatycznego sterowania statkami powietrznymi lub kosmicznymi.

Kwalifikacje absolwenta potwierdzane są certyfikatem PEGASUS.

 • Perspektywy zawodowe:
  • krajowe lub międzynarodowe firmy sektora lotniczego i kosmicznego;
  • ośrodki badawcz-rozwojowe przemysłu lotniczego lub kosmicznego;
  • wszelkiego rodzaju firmy projektowe i produkcyjne spoza branży lotniczej – wdrażające zaawansowane technologie konstrukcyjne, materiałowe i informatyczne.

MATEMATYKA - Wydział Matematyki I Nauk Informacyjnych

 • Opis kierunku:

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Matematyka trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.mini.pw.edu.pl

 • Absolwent potrafi:
  • efektywnie wykorzystywać wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną oraz posiadane umiejętności w zakresie: analizy matematycznej, algebry liniowej i abstrakcyjnej, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki;
  • korzystać ze zdobytej wiedzy obejmującej również podstawy analizy zespolonej, analizy funkcjonalnej, topologii i kombinatoryki;
  • stosować zaawansowaną wiedzę matematyczną do modelowania rzeczywistych zjawisk i procesów;
  • programować w różnych językach programowania oraz posługiwać się pakietami matematycznymi.
 • Perspektywy zawodowe:
  • banki i firmy ubezpieczeniowe;
  • firmy konsultingowe;
  • jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;
  • jednostki analityczne agend rządowych;
  • działy cyberbezpieczeństwa (kryptografia);
  • możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunkach matematycznych i data science w ośrodkach akademickich w kraju i za granicą.

MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH- Wydział Matematyki I Nauk Informacyjnych

 • Opis kierunku:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Matematyka i analiza danych trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.mini.pw.edu.pl

 • Absolwent potrafi:
  • efektywnie wykorzystywać wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną oraz posiadane umiejętności w zakresie: analizy matematycznej, równań różniczkowych, optymalizacji, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz procesów stochastycznych i modelowania matematycznego;
  • stosować zaawansowaną wiedzę matematyczną do modelowania rzeczywistych zjawisk
   i procesów;
  • wykorzystywać współczesne metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do efektywnej analizy dużych zbiorów danych;
  • tworzyć oryginalne narzędzia analizy danych, specyficzne dla danego problemu;
  • programować w różnych językach programowania oraz wykorzystywać istniejące pakiety matematyczne i statystyczne w zadaniach analizy danych, modelowania i prognozy.
 • Perspektywy zawodowe:
  • firmy i ośrodki tworzące narzędzia analizy danych (Data Science) wykorzystujące metody sztucznej inteligencji;
  • banki i firmy ubezpieczeniowe;
  • firmy konsultingowe;
  • jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;
  • jednostki analityczne agend rządowych;
  • możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunkach matematycznych i data science w ośrodkach akademickich w kraju i za granicą.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - Wydział Mechaniczny Technologiczny

 • Opis kierunku:

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn pozwala na pozyskanie wiedzy w dziedzinie tech­nologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn. Obejmuje on podstawy teoretyczne, wiedzę fachową oraz umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowego wspo­magania projektowania (CAD/CAM) procesów wytwarzania oraz wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.wip.pw.edu.pl

 • Absolwenci:
  • posiada wiedzę obejmującą podstawy technik wytwarzania i wybrane technologie, a także podstawy ich projektowania. Wiedza ta uzupełniona jest o modelowanie procesów, projektowanie wybranych narzędzi i oprzyrządowania oraz pomiary wybranych, charakterystycznych parametrów pro­cesów;
  • racjonalizuje działania we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, rozwiązuje problemy z zakresu optymalizacji techniczno - ekonomicznej, pla­nuje rozwój przedsiębiorstwa oraz kooperacji z partnerami, rozwiązuje problemy z zakresu cyklu życia produktu, analizuje kosz­ty i zmieniające się uwarunkowania działalności ekonomicznej.
 • Perspektywy zawodowe:
  • inżynierowie produkcji;
  • projektanci procesów technologicznych i konstrukcji inżynierskich.

MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 • Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.meil.pw.edu.pl

 • Absolwent potrafi:
  • projektować części maszyn, mechanizmy i urządzenia z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagania projektowania CAD/CAM/CAE, a także przygotować dokumentację techniczną projektu;
  • formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji wykorzystując metody teoretyczne, eksperymentalne  oraz obliczenia i symulacje komputerowe.
 • Perspektywy zawodowe:
  • biura projektowe czołowych firm i koncernów przemysłowych;
  • ośrodki badawczo-rozwojowe i centra technologiczne związane z szeroko pojętą inżynierią mechaniczną;
  • przemysł i transport lotniczy, przemysł kosmiczny, energetyka, przemysł maszynowy.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia PŁOCK

 • Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki, pracę przejściową i pracę dyplomową wraz z jej obroną. Szczegółowy program studiów na specjalności w ramach której realizowane są dwa bloki dyplomujące znajduje się na stronie internetowej wydziału www.pw.plock.pl

 • Absolwent potrafi:
  • projektować i konstruować proste konstrukcje mechaniczne i instalacje przemysłowe z wykorzystaniem nowoczesnych informatycznych narzędzi obliczeniowych i projektowych;
  • nadzorować i realizować procesy wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn i instalacji przemysłowych.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z konstruowaniem i wytwarzaniem maszyn;
  • przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z eksploatacją maszyn i organizacją produkcji;
  • przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z automatyzacją maszyn i urządzeń;
  • jednostki odbioru technicznego produktów i materiałów;
  • jednostki akredytacyjne i atestacyjne;
  • jednostki gospodarcze i administracyjne, w których niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu nauk technicznych.

MECHATRONIKA - Wydział Mechatroniki

 • Opis kierunku

Program studiów przygotowuje do projektowania i badania urządzeń mechatronicznych, jak również rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-badawczo-konstrukcyjnych. Pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń. Szczegółowe programy specjalności dostępne są na stronie internetowej wydziału: www.mchtr.pw.edu.pl

 • Absolwent potrafi:
  • zaplanować, przeprowadzić i przeanalizować eksperymenty dotyczące wyznaczania wielkości mechanicznych i elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń mechatronicznych;
  • zaprojektować zespoły mechaniczne urządzenia z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi programowych; potrafi dobrać czujniki do zastosowania w projektowanym urządzeniu mechatronicznym; umie zastosować technikę optoelektroniczną w projektowanych urządzeniach i podczas ich badań;
  • opracować specyfikację prostego urządzenia mechanicznego, układu elektronicznego i urządzenia mechatronicznego z uwzględnieniem ich funkcji;
  • zaprojektować algorytm sterowania urządzenia mechatronicznego, w szczególności realizowany w technice mikroprocesorowej.
 • Perspektywy zawodowe
  • działy utrzymania ruchu i jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
  • biura konstrukcyjno-projektowe;
  • przedstawicielstwa międzynarodowych koncernów produkujących sprzęt precyzyjny.

MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 • Opis kierunku:

Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy stanowiącą integrację takich dziedzin jak mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania i analiza sygnałów. Obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych. Istotną cechą urządzeń mechatronicznych jest zdolność do wiernego przetwarzania informacji przekazywanej w formie sygnałów (elektrycznych, mechanicznych, optycznych, biologicznych i innych) oraz wysoki stopień automatyzacji.

Informacje o studiach są dostępne na stronie wydziałowej: http://www.simr.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • zastosować podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz technik pomiarów i analizy sygnałów;
  • integrować tą wiedzę w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i pojazdów.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przemysł motoryzacyjny;
  • przemysł automatyki i sterowania;
  • przemysł robotyki;
  • przemysł maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego;
  • firmy z innych gałęzi gospodarki (transport samochodowy i kolejowy, energetyka, lotnictwo);
  • praca związana z projektowaniem, produkcją, użytkowaniem, obsługą i nadzorem.

OCHRONA ŚRODOWISKA - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 • Opis kierunku:

Prowadzone przez Politechnikę Warszawską studia na kierunku Ochrona Środowiska wyróżnia konstruktywne, inżynierskie podejście do problemów powstających na styku działalności człowieka ze środowiskiem. Studenci otrzymują wykształcenie w zakresie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych, w tym, wiedzę o komponentach środowiska - atmosferze, wodach śródlądowych, podziemnych i morskich, biosferze i środowisku glebowym, jak też i przygotowanie w zakresie gospodarowania zasobami środowiska i technik jego ochrony.

Informacje o programie i przebiegu studiów, bazie laboratoryjnej, wyposażeniu informacyjnym i technicznym oraz perspektywach zatrudnienia znajdują się na stronie kierunku http://os.is.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • organizować oraz prowadzić działalność w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, posiada podstawowe wiadomości z zakresu chemii, biologii, ekologii, matematyki, fizyki i informatyki, biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii;
  • wykorzystywać wiedzę o podstawowych metodach, technologiach i urządzeniach, służących ochronie atmosfery, wód i gleby, wykonywać badania i oceny stanu jakości środowiska oraz interpretować zachodzące w nim zmiany i proponować rozwiązania techniczne, prowadzące do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko;
  • wykorzystywać wiedzę inżynierską i znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
  • posługiwać się literaturą fachową, zna język obcy oraz posiada zasób wiedzy niezbędny dla podjęcia studiów II stopnia.
 • Perspektywy zawodowe:
  • służby ochrony środowiska zakładów przemysłowych (krajowych i międzynarodowych);
  • administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, gospodarowania odpadami;
  • instytucje związane z kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się remediacją oraz rekultywacją obszarów zdegradowanych;
  • biura projektowe specjalizujące się w projektach certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego;
  • firmy konsultingowe specjalizujące się w przeglądach (audytach) ekologicznych i ocenach oddziaływania na środowisko.

PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA - Wydział Mechaniczny Technologiczny

 • Opis kierunku:
   Politechnika Warszawska ma najdłuższe w Polsce tradycje kształcenia w zakresie technologii poligra­ficznych. W związku z intensywnym udziałem tech­nik cyfrowych w poligrafii na Wydziale prowadzone są studia według elastycznego programu dostosowanego do zmian zachodzących w poligrafii światowej. Studia na tym kierunku obejmują np. komputerowe przygotowanie publi­kacji, grafikę komputerową, cyfrowe metody wytwarzania form drukowych, techniki drukowania klasycznego i cyfrowego, cyfrowe systemy zarządzania produkcją.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.wip.pw.edu.pl

 • Absolwent potrafi:
  • uzyskują szeroką wiedzę z zakresu technologii poligraficznej i papierniczej oraz zastosowań technologii informacyjnych (IT) w nowoczesnej poligrafii;
  • po ukończonych studiach posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zagadnień współczesnych technologii przygotowania, drukowania i wykańczania produkcji poligraficznej, a także procesów w których są stosowane zaawansowane technologie informacyjne i materiałowe oraz systemy sterowania automatycznego. Ponadto nabywa umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w dziedzinie przetwarzania informacji obrazowej i tekstowej oraz projektowania procesów technologicznych.

Perspektywy zawodowe

 • duże i małe zakłady poligraficzne, wydawnicze i agencje reklamowe;
 • jednostki badawczo-naukowe przemysłu poligraficznego;
 • przedstawicielstwa handlowe firm krajowych i zagranicznych pracujące dla przemysłu poligraficznego.

PRZEMYSŁOWE ZASTOSOWANIA INFORMATYKI (profil praktyczny) - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia PŁOCK

 • Opis kierunku:

Studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Przemysłowe zastosowania informatyki trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program kształcenia realizowany jest w ramach laboratoriów, ćwiczeń projektowych, audytoryjnych, wykładów oraz praktyk zawodowych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału https://www.pw.plock.pl/.

 • Absolwent potrafi:
  • tworzyć oprogramowanie i praktycznie posługiwać się różnymi narzędziami informatycznymi z zakresu software,
  • wykorzystywać i konfigurować sprzęt komputerowy i teleinformatyczny dedykowany do obsługi procesów przebiegających w przedsiębiorstwach oraz nadzorować jego współpracę z systemami mechanicznymi i procesami przemysłowymi,
  • przeprowadzać analizy danych z użyciem uniwersalnych i specjalistycznych programów komputerowych,
  • projektować i programować systemy automatycznego sterowania maszynami i urządzeniami mechanicznymi oraz procesami technologicznymi z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dedykowanych programistom i projektantom,
  • nadzorować i sterować przebiegiem procesów w instalacjach przemysłowych.
 • Perspektywy zawodowe:
  • firmy zajmujące się budową i wdrażaniem narzędzi oraz systemów informatycznych i teleinformatycznych w sektorze finansowym,
  • w różnych gałęziach przemysłu i usług,
  • we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych korzystających z infrastruktury informatycznej.

ROBOTYKA I AUTOMATYKA – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 • Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.meil.pw.edu.pl

 • Absolwent potrafi:
  • rozwiązywać zadania inżynierskie wymagające zastosowania różnorodnych sterowników oraz urządzeń pomiarowych i wykonawczych;
  • konstruować mechanizmy manipulatorów i robotów przemysłowych, mobilnych, medycznych, rehabilitacyjnych i usługowych, w tym urządzenia inspirowane biologicznie lub przeznaczone do zadań specjalnych;
  • samodzielnie projektować, integrować, konfigurować i programować układy sterowania automatycznego oraz systemy robotyczne;
  • biegle posługiwać się narzędziami współczesnego inżyniera, w tym systemami komputerowego wspomagania projektowania, symulacji i prototypowania.
 • Perspektywy zawodowe:
  • zatrudnienie w zakładach użytkujących zautomatyzowane lub zrobotyzowane linie produkcyjne;
  • praca w firmach oferujących wdrażanie urządzeń sterujących, pomiarowych lub wykonawczych;
  • prowadzenie badań i prac rozwojowych w przemysłowych lub naukowych centrach badawczych;
  • konstruowanie układów mechanicznych, mechatronicznych i robotycznych, w tym do zastosowań medycznych, w firmach wprowadzających innowacyjne rozwiązania techniczne.

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - Wydział Chemiczny

 • Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria, praktykę zawodową, pracę dyplomową oraz egzamin inżynierski.
Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, technologii i inżynierii chemicznej oraz ochrony środowiska, elektrotechniki, informatyki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii oraz nauki o zarządzaniu.

Szczegółowy program kształcenia dostępny jest na stronie internetowej www.ch.pw.edu.pl.

 • Absolwent potrafi:
  • posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w syntezie, wydzielaniu, oczyszczaniu i analizie związków chemicznych, wykorzystać metody obliczeniowe, eksperymentalne, analityczne i statystyczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie technologii chemicznej;
  • projektować proste procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji chemicznej, wykorzystać techniki komputerowe wspomagające projektowanie, współpracować z zespołem projektantów. Stosować prawo pracy, zalecenia zawarte w instrukcjach obsługi i obo­wiązujących normach technicznych oraz obowią­zujące przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska;
  • korzystać z informacji naukowej i technicznej, w tym anglojęzycznej oraz formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych i argumentować na ich rzecz;
  • dokonać wstępnej oceny ekonomicznej działań związanych z wdrażaniem technologii i realizacją procesów chemicznych.
 • Perspektywy zawodowe:
  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych;
  • jednostki zaplecza naukowo-badawczego przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych;
  • laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne;
  • jednostki projektowe i gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa obrotu aparaturą chemiczną;
  • instytucje związane z poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu chemii i technologii chemicznej.

TECHNOLOGIA CHEMICZNA (profil praktyczny) - Wydział Chemiczny

 • Opis kierunku:

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Technologia chemiczna o profilu praktycznym trwają 7 semestrów. Program obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria, praktyki zawodowe (6-cio miesięczne), pracę dyplomową oraz egzamin inżynierski. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz przez praktyków z doświadczeniem zawodowym, na terenie uczelni oraz w zakładach pracy. Kształcenie ukierunkowane jest na wiedzę z zakresu chemii i technologii chemicznej z poznaniem jej bezpośredniego przełożenia na praktykę w warunkach przemysłowych. Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest rekrutacja na studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.wch.pw.edu.pl

 • Absolwent potrafi:
  • planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary laboratoryjne i terenowe dotyczące problemów chemicznych oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;
  • zaprojektować typowy dla technologii chemicznej proces technologiczny oraz instalację do jego realizacji, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów;
  • rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie związane z technologią chemiczną, w tym także poprzez korzystanie ze standardów i norm inżynierskich;
  • korzystać z informacji naukowej i technicznej, w tym anglojęzycznej oraz formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych i argumentować na ich rzecz;
  • dokonać wstępnej oceny ekonomicznej działań związanych z wdrażaniem technologii i realizacją procesów chemicznych.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych;
  • jednostki zaplecza naukowo-badawczego przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych;
  • laboratoria analityczne, kontrolne i diagnostyczne;
  • instytuty badawcze i placówki naukowe;
  • przedsiębiorstwa obrotu aparaturą chemiczną, surowcami i produktami chemicznymi;
  • jednostki projektowe i doradcze;
  • instytucje związane z poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu chemii i technologii chemicznej.

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia PŁOCK

 • Opis kierunku:

Program kształcenia pozwala na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kierowania zespołami ludzkimi. Wiedza praktyczna i umiejętności uzyskiwana jest dzięki dużej liczbie godzin zajęć laboratoryjnych, połączonych z praktykami zawodowymi, wizytami studialnymi w zakładach przemysłowych i wykonywaniu prac dyplomowych związanych z praktyką produkcji chemicznej. Szczegółowy program studiów opisany jest na stronie internetowej wydziału www.pw.plock.pl

 • Absolwent potrafi:
  • planować i przeprowadzać pomiary podstawowych właściwości charakteryzujących materiały, w tym szczególnie produkty przerobu ropy naftowej i materiały polimerowe; przeprowadzić symulacje procesów technologicznych, oceniać wpływ jakości surowców na przebieg procesu technologicznego, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie procesów technologicznych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne;
  • dobrać właściwą technologię w celu uzyskania produktów naftowych, petrochemicznych i polimerowych o założonych właściwościach  fizykochemicznych.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przemysł przerobu ropy naftowej;
  • przemysł syntezy polimerów;
  • przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych;
  • laboratoria analityczne i badawcze;
  • firmy projektowe.

TELEKOMUNIKACJA - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • Opis kierunku:

Celem kształcenia na kierunku Telekomunikacja jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy i umiejętności, niezbędnych do projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także wdrażania usług opartych na technice cyfrowej i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Studenci mają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji w zakresie projektowania i programowania urządzeń radioelektronicznych i sieci transmisji radiowej, układów przetwarzania, rejestracji i odtwarzania dźwięku, a także urządzeń telewizyjnych oraz systemów multimedialnych. Kształcenie jest ukierunkowane na przygotowanie specjalistów mających gruntowną wiedzę w zakresie sieci telekomunikacyjnych i systemów informatycznych, połączoną z wiedzą w zakresie zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych zarządzania sieciami oraz oferowanymi przez nie usługami.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.elka.pw.edu.pl

 • Absolwent potrafi:
  • projektować sprzęt radiowy, telewizyjny i elektroakustyczny, zarówno studyjny jak też powszechnego użytku oraz projektować systemy radiolokacyjne i radionawigacyjne;
  • przetwarzać obrazy i dźwięki oraz projektować systemy multimedialne ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji w sieci Internet;
  • tworzyć specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w telekomunikacji;
  • projektować systemy i sieci telekomunikacji przewodowej (telefoniczne, teleinformatyczne i zintegrowane) i mobilnej (w tym satelitarne) oraz kierować ich eksploatacją;
  • tworzyć infrastrukturę wspomagającą procesy zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, wiążącą różnorodne, specjalizowane systemy informatyczne.
 • Perspektywy zawodowe:
  • operatorzy sieci stacjonarnych i mobilnych;
  • dostawcy usług oraz producenci sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego;
  • nadawcy i producenci telewizyjni; nadawcy radiowi i studia nagrań;
  • działy telekomunikacyjno-informatyczne banków, administracji państwowej i innych dużych przedsiębiorstw;
  • ośrodki badawczo wdrożeniowe światowych koncernów telekomunikacyjnych;
  • drobne firmy telekomunikacyjne i informatyczne.

TRANSPORT - Wydział Transportu

 • Opis kierunku:
   Kształcenie, prowadzone w ramach kierunku studiów Transport, charakteryzuje systemowe podejście do projektowania, modernizacji i eksploatacji systemów transportowych i logistycznych oraz zarządzania tymi systemami. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.

Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.wt.pw.edu.pl

 • Absolwent potrafi:
  • diagnozować i monitorować techniczne warunki eksploatacji środków i infrastruktury transportu oraz ich wpływ na środowisko; organizować i prowadzić badania w zakresie oceny bezpieczeństwa projektowanych i eksploatowanych urządzeń w systemach transportowych; zna zasady projektowania oraz eksploatacji środków i elementów infrastruktury transportu jak również eksploatacji inteligentnych systemów transportu;
  • opracować proces technologiczny obsługi technicznej i napraw pojazdów; projektować zakłady zaplecza technicznego motoryzacji oraz kierować pracą tych zakładów; prowadzić badania w zakresie oceny stanu technicznego, trwałości, technologii obsługi technicznej i napraw pojazdów samochodowych; zna zasady projektowania urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych;
  • projektować systemy transportowe i logistyczne; racjonalizować procesy i systemy obsługi transportowej oraz logistycznej w zakresie transportu kolejowego, samochodowego, wewnętrznego i magazynowania; zna zasady stosowania technologii transportu kolejowego, samochodowego, wewnętrznego i magazynowania; posiada umiejętności prowadzenia badań w obszarze systemów transportowych i logistycznych;
  • projektować urządzenia sterowania i kierowania ruchem w odniesieniu do transportu drogowego, szynowego oraz lotniczego; zna zasady kierowania i sterowania ruchem w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym; posiada umiejętności budowy i użytkowania rozwiązań telekomunikacyjnych oraz informatycznych zorientowanych na potrzeby transportu.
 • Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, operatorzy sieci telekomunikacyjnych;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z organizacją i bezpieczeństwem transportu;
  • przedsiębiorstwa zaplecza transportu samochodowego, zakłady obsługi technicznej środków transportu;
  • operatorzy logistyczni, przedsiębiorstwa spedycyjne, biura studiów i projektów;
  • firmy dystrybucyjne w pionie analizy i organizacji procesów transportowych i logistycznych;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się budową, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i urządzeń automatyki.

ZARZĄDZANIE - Wydział Zarządzania

 • Opis kierunku:

Program studiów jest ukierunkowany na kształcenie w zakresie dwóch specjalności – zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie w gospodarce cyfrowej. Student jest przygotowywany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i zadaniowych, realizacji analiz biznesowych oraz przygotowywania nowych projektów i inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności. Program studiów łączy interdyscyplinarne kompetencje z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, podejścia procesowego, gospodarki cyfrowej i różnych przejawów przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata oraz certyfikat ukończenia języka obcego na poziomie B2. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wz.pw.edu.pl w zakładce Kandydat.

 • Absolwent potrafi:
  • oceniać, dobierać i projektować modele zarządzania,
  • identyfikować, opisywać i doskonalić procesy biznesowe organizacji,
  • planować, projektować i wdrażać przedsięwzięcia i projekty innowacyjne,
  • analizować i oceniać opłacalność i efektywność projektów i przedsięwzięć,
  • swobodnie się komunikować i funkcjonować w zespołach interdyscyplinarnych, również w roli lidera zespołu,
  • uruchomić i prowadzić własną działalność gospodarczą.
 • Perspektywy zawodowe:
  • stanowiska niższego i średniego szczebla menedżerskiego w dowolnym typie organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji ukierunkowanych na transformację cyfrową,
  • przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wybranym zakresem technologii cyfrowych, w jednostkach projektowych i doradczych, w szczególności w obszarze analityki biznesowej, innowacji, badań i rozwoju, finasowania i budżetowania przedsięwzięć,
  • w administracji państwowej i samorządowej oraz w zakresie prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej,
  • w formie samozatrudnienia,
  • możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich jak: Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Publiczne, inne.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - Wydział Mechaniczny Technologiczny

 • Opis kierunku:

Kierunek pozwala na uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie działalności gospodar­czej, projektowania, organizacji i zarządzania procesami i systemami produkcyjnymi, systemów infor­matycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości, zarządzania in­nowacjami i technologiami. Wiedza ta pozwala między innymi na roz­wiązywanie problemów z zakresu optymalizacji techniczno-ekonomicznej, planowa­nia i rozwoju produkcji i przedsiębiorstwa, budowy systemów informatycznych oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.wip.pw.edu.pl

 • Absolwent potrafi:
  • uzyskuje wykształcenie zarówno w obszarze nauk organizacji i zarzą­dzania, ekonomicznych, prawnych i społecznych, jak również nauk technicznych;
  • zdobywa praktyczne umiejętności: projektowania procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania ARIS, zarządzania projektami wdrożenia systemów informatycznych wspierających zarządzanie tj. ERP, CRM, BI, projektowania tych systemów;
  • uczy się podstaw programowania oraz algorytmizacji zagadnień organizacyjnych w przedsiębiorstwach, projektowania aplikacji bazodanowych wspierających zarządzanie przedsiębior­stwem, opracowywania oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych polegających na wdrożeniu systemów informatycznych wspierających zarządzanie.
 • Perspektywy zawodowe
  • projektowanie, analiza i i zarządzanie złożonymi systemami produkcyjnymi;
  • polskie i zagraniczne firmy konsultingowe wdrażające systemy ERP, CRM, BI;
  • inżynierowie procesowi w firmach produkcyjnych.